25 and Live

Supported By

Roedd “25 and Live” yn Ddigwyddiad i Ddathlu pen-blwydd Cerdd Gymunedol Cymru yn 25 oed, ac yn noson, nid yn unig i gofio ein llwyddiannau ein hunain ond hefyd i ddathlu cyfoeth cerdd gymunedol fel mudiad ledled Cymru.

Ein nod yw rhoi grym i gymunedau drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creu cerddoriaeth. Rydym yn credu’n angerddol fod ymgysylltiad â cherddoriaeth yn gallu trawsnewid bywydau, yn gallu grymuso unigolion, cynorthwyo twf deallusrwydd emosiynol, hunan-barch, hunanhyder a sgiliau trosglwyddadwy eraill megis sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu.

Drwy gydol y noson cafwyd perfformiadau a fideos o sampl fechan o’n prosiectau ein hunain dros y blynyddoedd diweddar. Cafwyd perfformiadau hefyd gan grwpiau cymunedol rhagorol o bob cwr o Gymru. Yr artistiaid a gymerodd ran oedd: 9Bach, Wonderbrass, Ghostbuskers, Blarpipa (a ffurfiwyd yn ystod ein Prosiect Bioffoni), Gamelan Caerdydd, Cantorion Treganna Caerdydd a Chylch Drymio Treganna.

Diolch i bawb a ddaeth draw i ddathlu gyda ni ar y noson, a diolch yn arbennig i Sefydliad Hodge am eu cefnogaeth hael a charedig i’r digwyddiad. Cafodd Sefydliad Hodge ei sefydlu gan y diweddar Julian Hodge; entrepreneur a bancwr a sefydlodd 3 banc yn ystod ei oes, ac yn ogystal, ymddiddorai yn y gymuned fusnes ehangach yng Nghymru. Mae Sefydliad Hodge yn berchen ar fwy na 79% o grŵp busnesau Hodge sy’n gysylltiedig yn bennaf â gwasanaethau ariannol. Y prif fusnesau yw Hodge Bank a Hodge Lifetime.

Yn olaf, hoffem ddiolch i’r holl staff, i’r bwrdd, y tiwtoriaid, y cerddorion a’r cyllidwyr - y rhai presennol a’r rhai a fu yn y gorffennol yn gysylltiedig â’r gwaith o adeiladu’r sefydliad a’i wneud yr hyn ydyw heddiw ac sydd wedi helpu i newid bywydau llawer o filoedd o bobl dros gyfnod o 25 mlynedd.

Beth am i chi bori drwy’r oriel luniau isod i weld y noson ardderchog a gafwyd gan bawb!