Bwrdd Ymddiriedolwyr

Mae gan Gerdd Gymunedol Cymru Fwrdd Ymddiriedolwyr sy’n cwrdd yn chwarterol ac sy’n gyfrifol am gyfeiriad strategol a pholisi’r elusen.

Mae arsyllwr o Gyngor Celfyddydau Cymru yn eistedd ar y Bwrdd hefyd ond nid oes ganddo/ganddi hawliau pleidleisio. Swyddog Gweithredol y Bwrdd Ymddiriedolwyr yw'r Cyfarwyddwyr sy'n gyfrifol am reoli CGC yn effeithiol a'i ddatblygu'n strategol yn unol i gyfansoddiad a'i nodau ac amcanion.

Lisa Davies

Cadeirydd
Mae Lisa yn gynhyrchydd ffilmiau creadigol a hyfforddwr cyfryngau. Cynhyrchodd nifer o ffilmiau byrion, yn cynnwys The Homing Bird a enwebwyd ar gyfer gwobr BAFTA. Hyd yn ddiweddar hi oedd Rheolwr Uned Cymru ar gyfer Burn Burn Burn, ffilm hir annibynnol a ddangoswyd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilmiau Llundain ac a enwebwyd ar gyfer Gwobr Sundance Discovery. Cyn hynny Lisa oedd Cyfarwyddwr dechreuol Zoom Cymru, gŵyl ffilm Cymru i bobl ifanc a sefydliad hyfforddi’r cyfryngau. Bu hefyd yn gyfrifol am gyflwyno rhan o raglen Ffilm yn Afan Ffilm Cymru, a sefydlu Time Schools ar gyfer Spice - sefydliad credydau amser.

Lewis Gwyther

yn gweithio i gwmni dawns Earthfall yn yr adran Farchnata a Chyfathrebu, ac mae’n Rheolwr Celfyddydau llawrydd, ac yn gweithio gyda’r celfyddydau a dementia yn ogystal â theatr i bobl ifanc. Mae wedi gweithio ar brosiectau cerddoriaeth i bobl ifanc ledled Cymru ac mae’n chwarae mewn band blues o Gaerdydd.

Ruth Morris

Mae Ruth wedi bod yn gysylltiedig â cherddoriaeth erioed, fel sacsoffonydd sesiwn a chantores. Ar ôl astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, dechreuodd ymddiddori o ddifrif ym maes cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru. Ar ôl gweithio yn y Celfyddydau yn y trydydd sector a’r sector preifat, bellach mae Ruth yn arbenigo mewn corau cymunedol, ac ar hyn o bryd hi yw Rheolwr Arweinyddion Rock Choir, sef rhwydwaith corau cymunedol mwyaf y DU.

Alicia Stark

Mae gan Alicia ddoethuriaeth mewn Cerddoleg a gradd meistr mewn Cerddoriaeth, Diwylliant a Gwleidyddiaeth o Brifysgol Caerdydd, a gradd BA mewn Addysg Cerddoriaeth o Brifysgol Shorter, Rome, Georgia, UDA. Mae ei hymchwil academaidd yn canolbwyntio ar greu hunaniaeth mewn cerddoriaeth boblogaidd, yn benodol wrth gynrychioli rhyw ac ethnigrwydd mewn cartwnau, hologramau a bandiau pypedau. Ganed Alicia yng Nghanada a chafodd ei magu yn Atlanta, Georgia, ac mae wedi bod yn gweithio ym maes addysg cerddoriaeth am fwy na 10 mlynedd yn yr Unol Daleithiau ac yn y Deyrnas Unedig. Mae hi wedi cyfarwyddo, cyfarwyddo cerddoriaeth, neu gynhyrchu mwy na 40 o gynyrchiadau theatr gerdd a theatr i bobl o bob oedran, gan gynnwys cynyrchiadau arobryn o Cotton Patch Gospel, Oedipus Rex a Lebensraum. Dechreuodd weithio’n ddiweddar â Tenovus fel arweinydd Côr Sing With Us Y Fenni.

Adam Marshall

Mae Adam yn gyfrifydd siartredig ICAEW sy’n gweithio ar hyn o bryd i Swyddfa Archwilio Cymru. Bu’n gweithio fel archwilydd ariannol mewn nifer o sectorau, gan gynnwys archwilio cyfrifon elusennau a baratowyd gan Gyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Yn ddiweddarach ymgymerodd â rôl yn yr arfer o archwilio perfformiad o fewn sector Llywodraeth Leol.

Karen Visser

Mae Karen yn Therapydd Iaith a Lleferydd ac yn rheolwr gwasanaeth iechyd sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae Karen wedi gweithio yn y GIG ers 1987, gan arbenigo mewn gweithio gyda phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Treuliodd Karen ran gyntaf ei gyrfa yn gweithio yn ne Llundain a symudodd i Gaerdydd yn 2002. Cafodd Karen ei secondio i Goleg Brenhinol Therapyddion Iaith a Lleferydd yn 2014 fel rheolwr prosiect a oedd yn gyfrifol am y dasg o ddrafftio fersiwn newydd o Communicating Quality, y ddogfen sy'n amlinellu safonau ymddygiad ar gyfer y proffesiwn.