Awr Ddaear

[su_spoiler title=’Beth yw Awr Ddaear?‘ icon=’plus’]

Am 8.30pm ar nos Sadwrn 19 Mawrth, bydd miliynau o bobl ar draws y byd yn diffodd eu
goleuadau am un awr i ddangos eu bod nhw’n malio am ddyfodol ein planed wych.

Mae dyfodol ein planed mewn perygl, yn enwedig o effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.
Mae llawer o’r rhywogaethau sydd o dan y bygythiad mwyaf, fel teigrod ac orang-wtanod,
yn byw mewn lleoedd y bydd y newid yn yr hinsawdd yn cael effaith ddifrifol arnyn nhw –
ac nid dim ond rhywogaethau fydd yn gweld yr effaith. Bydd llawer o’r effeithiau a
ddisgwylir yn sgil y newid yn yr hinsawdd hefyd yn effeithio ar bobl mewn cymunedau
sydd eisoes yn byw yn y sefyllfaoedd mwyaf agored i niwed.

Mae’n bwysig ein bod yn malio am y newid yn yr hinsawdd, ac yn bennaf oll ein bod
yn gweithredu i leihau ei effeithiau – ac mae hynny’n golygu ni fel unigolion yn ogystal
â llywodraethau a busnesau.

Er mwyn creu dyfodol lle mae pobl a natur yn ffynnu, mae WWF yn gweithio i helpu pobl,
bywyd gwyllt a’u cynefinoedd i ymaddasu i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Nid dim
ond mater o ymdopi â’r effeithiau yn y tymor byr yw hyn, ond o ragweld a chynllunio
ar gyfer newid yn y dyfodol.

Yn ogystal â chreu sioe symbolaidd a thrawiadol sy’n ein hatgoffa bod gennyn ni,
gyda’n gilydd, y pŵer i sicrhau newid, mae Awr Ddaear WWF yn ddathliad o’n planed wych.
P’un a ydych chi’n cael cinio arbennig yng ngolau canhwyllau gyda ffrindiau neu berthnasau,
yn mynd am dro rhamantus yn y nos gyda rhywun annwyl neu’n cael amser gwerthfawr i chi’ch hun,
mae Awr Ddaear WWF bob amser yn noson i’w chofio.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=’
Beth ydy CGC yn gwneud?
‘ icon=’plus’]

Fel rhan o fenter Awr Ddaear y WWF sy’n digwydd yn fuan comisiynwyd
Cerdd Gymunedol Cymru i gynnal cyfres o weithdai creadigol yn Llanbedr Pont Steffan i godi
ymwybyddiaeth o’r ymgyrch, lle bydd miliynau o bobl yn diffodd eu goleuadau i ddangos
eu bod yn poeni am y blaned.

Mae’r gweithdai di-dâl yn cychwyn ar ddydd Llun 29 Chwefror, ac maent yn rhedeg am dair wythnos
yn olynol yn Neuadd Victoria Llanbedr Pont Steffan. Mae dewis o dri math o ddosbarth, gan gynnwys:
Canu (6.30pm-8pm), Drymio Affricanaidd (7.30pm-9pm) a Seinwedd (6pm-7.30pm) – sy’n cynnig mewnwelediad
unigryw i ddefnyddio dyfeisiadau symudol i wneud recordiadau ar y cyd o’r amgylchedd naturiol.

Ar ddydd Sadwrn 12 Mawrth, rhwng 2pm a 5pm, cynhelir sesiwn un-tro hefyd i wneud llusernau
i greu’r goleuadau atmosfferig a fydd yn cael eu defnyddio ym mherfformiad Awr Ddaear yr wythnos ganlynol.
Bydd yr holl ddeunyddiau’n cael eu darparu ac rydym yn annog cymaint o bobl ag sydd bosibl i ddod
draw i wneud cymaint o lusernau ag sydd bosibl ar gyfer y sioe.

Sefydliad elusennol yw Cerdd Gymunedol Cymru sy’n ysbrydoli grwpiau ac unigolion
ac mae bellach yn 23 oed. Nid yn unig mae’r sefydliad yn arwain y sesiynau creadigol
yn Llanbedr Pont Steffan ond hefyd yn annog pobl o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yn yr
Awr Ddaear ac uwchlwytho seiniau o’u cymunedau eu hunain i’r map sain rhyngweithiol
sef MapSain (www.communitymusicwales.co.uk/mapsain).

Bydd y ‘diffodd’ swyddogol yn digwydd ar nos Sadwrn 19 Mawrth am 8.30pm, amser y DU.
Bydd y diwrnod yn cael ei ddathlu yn Neuadd Fictoria lle bydd Mulberry Bush Café yn
cynnig lluniaeth ar ôl 7 pm. Fel diweddglo i’r gweithdai ceir perfformiad a gynhelir yng
ngolau’r llusernau a wnaed, ar ôl 8.30pm. Mae croeso i bawb ddod draw i’r gweithdai ac i’r
perfformiad, ond rydym yn annog y rhai na fydd yn gallu dod i rannu eu gweithgareddau eu
hunain ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio hashnod“#LightsOutCymru”.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=’
Sut allai cymryd rhan?
‘ icon=’plus’]
Mynychu Gweithdy Ychwanegu Sain Cofrestru am Awr Ddaear
[/su_spoiler]