Soundworks ym Mlaenau Gwent

Yn ddiweddar cwblhaodd Cerdd Gymunedol Cymru, prif elusen gerddoriaeth Cymru, brosiect wyth wythnos oedd yn rhoi grym i bobl ifanc ag anableddau dysgu sy’n byw ym Mlaenau Gwent.

Drwy weithio mewn partneriaeth â Phrosiect Cysylltiadau Cymunedol Barnardo’s, sy’n cael ei ariannu gan y Loteri Fawr, gweithredodd Cerdd Gymunedol Cymru ei brosiect Soundworks, sef cynllun a ariennir gan elusen Children in Need y BBC, ar gyfer helpu pobl ifanc ag anawsterau i gymryd mwy o ran mewn cerddoriaeth.

Dechreuodd y prosiect ar 27 Ionawr gan weithio gyda saith o bobl ifanc a ddysgodd sgiliau fel Drymio Affricanaidd ac Animeiddio dan arweiniad tri o diwtoriaid Cerdd Gymunedol Cymru. Er mai dwy awr yr wythnos o amser cysylltu oedd ar gael, llwyddodd y cyfranogwyr i ysgrifennu a pherfformio eu cân eu hunain “No Matter What” a chreu animeiddiad fideo. Cafodd y gân ei pherfformio o flaen cynulleidfa o fwy na hanner cant o rieni a gwahoddedigion arbennig yn Sefydliad Glyn Ebwy ddiwedd mis Mawrth.

Nid oedd y bobl ifanc hyn rhwng 14 a 21 oed yn adnabod ei gilydd cyn y gweithdai, ac roedd pob un ohonynt yn cael anawsterau â sefyllfaoedd cymdeithasol oherwydd eu hanableddau dysgu. Fodd bynnag, erbyn diwedd y prosiect, roeddynt i gyd yn cymdeithasu â’i gilydd ac yn cydweithio ar y darn o waith a’r perfformiad terfynol a ganmolwyd yn frwd gan y rhieni a’r tiwtoriaid.

Meddai Chris Dawson, o Swyddfa Prosiect Cerdd Gymunedol Cymru, a oedd yn gyfrifol am oruchwylio’r rhaglen ym Mlaenau Gwent, “Mae hwn wedi bod yn un o’r prosiectau mwyaf gwerthfawr yr ydw i wedi gweithio arnynt. Llwyddwyd i gyrraedd yr holl dargedau a bennwyd ar y cychwyn ac roedd ymateb y bobl ifanc a fu’n rhan o’r prosiect yn ein hysbrydoli. Yn wir, unig wendid yr holl gynllun oedd y ffaith ei fod yn gorfod dod i ben!’

Meddai Joanne Harper, Rheolwr Tîm Barnardo’s Blaenau Gwent ‘Mae’n rhagorol gweld hunanhyder pobl ifanc yn tyfu a’u gweld yn datblygu sgiliau newydd. Mae’r bobl ifanc yn ymfalchïo mewn gwirionedd yn yr hyn a wnaethant gyflawni a ninnau hefyd. Rydym yn edrych ymlaen at barhau ein partneriaeth gyda Cerdd Gymunedol Cymru.’’

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn gweithio ledled y wlad gydag amrediad eang o sefydliadau elusennol. Mae wedi bod yn dwyn cymunedau at ei gilydd ac yn ysbrydoli pobl o bob oedran drwy weithdai cerdd ers iddo gael ei gychwyn 22 mlynedd yn ôl a hefyd mae’n cynnig dyddiau adeiladu timau i gleientiaid o’r sector preifat i hyrwyddo creadigedd a chydweithio.