Perfformiad Theatr Fforwm Gisda

Rai wythnosau’n ôl perfformiodd grŵp o’n partneriaid GISDA ddrama Theatr Fforwm yng Nghapel  Noddfa yng Nghaernarfon, i nodi uchafbwynt ein prosiect Momentwm a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Yn ogystal â chynnal hyfforddiant hwyluswyr Theatr Fforwm llwyddiannus ddechrau’r flwyddyn, buom yn gweithio gyda nifer o bartneriaid er mwyn cynnal gweithdai Theatr Fforwm.

Roedd grŵp GISDA yn cyfarfod unwaith yr wythnos ym Mhorthmadog drwy gydol yr haf gyda’n tiwtor,  Delyth Harries, Hwylusydd (Jocer) Theatr Fforwm profiadol, a dyma’i geiriau hi,

“roedd yn broses hwyliog a phwerus a gafodd effaith bositif wirioneddol ar bawb oedd yn rhan o’r gwaith; datblygwyd cysylltiadau, hunanhyder a chydymdeimlad drwy gydol y cyfnod. Roedd pawb yn cymryd rhan, yn cyfrannu, yn archwilio ac yn dysgu diolch i’r cyfoeth o gefnogaeth a gafwyd gan bawb a thrwy rannu profiadau mewn gofod diogel”.

Er bod yn rhaid i’n cysylltiad ddod i ben ym mis Medi, roeddem yn falch tu hwnt fod y grŵp wedi parhau a’i fod yn cael ei hwyluso gan ddau aelod o staff GISDA, oedd wedi mynychu’r hyfforddiant hwyluso, ac wedi datblygu’r hyn a ddysgwyd ymhellach drwy fynychu’r gweithdai GISDA ac arsylwi a chael phrofiad o hwyluso Theatr Fforwm yn uniongyrchol.

Roedd y perfformiad yng Nghaernarfon yn mynd i’r afael â phroblemau bywyd bob dydd arferol sy’n codi yn achos iechyd meddwl, a hefyd yn symbylu’r gynulleidfa i stopio’r perfformiad er mwyn cymryd lle’r cymeriad sy’n dioddef yn y ddrama i geisio cael canlyniad mwy positif, sef elfen hanfodol o Theatr Fforwm, cafwyd trafodaeth egnïol hefyd ar y diwedd gan bawb oedd yn rhan o’r profiad – y gynulleidfa a’r perfformwyr.

Meddai Martin, ein Swyddog Prosiect, Gogledd Cymru:

“Roedd yn wych gweld y rhai oedd yn cymryd rhan yn cael gafael gwirioneddol ar y cysyniad o Theatr Fforwm a gweld fod ganddynt yr hyder i berfformio eu darn, a all deimlo fel risg, a thrwy wneud hynny, achosi ymateb mor fywiog a chodi ymwybyddiaeth o lawer o’r problemau, y stigmâu a’r anwybodaeth sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Hefyd roedd yn ardderchog gweld y gwaith y mae Elen ac Enlli o GISDA wedi bod yn ei wneud fel hwyluswyr a chadw’r grŵp i fynd.”

Mae’r grŵp nawr yn cynllunio ail berfformiad er mwyn gwahodd cynulleidfa fwy penodol o bobl sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl, neu bobl sydd wedi dod i gysylltiad â’r sector iechyd meddwl yn sgil eu gwaith, a hefyd yn y dyfodol mae GISDA yn bwriadu defnyddio mwy o’r defnyddwyr gwasanaeth drwy Theatr Fforwm.

Meddai Gethin Evans, Pennaeth Datblygu Gisda:

“Roedd y perfformiad a gafwyd gan ddefnyddwyr ein gwasanaeth heddiw yn un anhygoel. Mae’r ddau aelod o staff a fynychodd hyfforddiant jocars Cerdd Gymunedol Cymru ym mis Ebrill wedi mynd yn eu blaenau i ddod yn hwyluswyr penigamp. Mae gweld y bobl ifanc heddiw – eu hyder, eu pendantrwydd a’u hymdeimlad o berchnogaeth o ran y gwaith y maen nhw wedi ei gynhyrchu, yn destun balchder inni. Mae Theatr Fforwm yn gyfrwng rhyfeddol i godi ymwybyddiaeth ac i roi llais i’n pobl ifanc. Rydym yn edrych ymlaen at barhau ein gwaith gyda CGC ar brosiectau theatr fforwm mwy a gwell i’r dyfodol.”