Awr Ddaear

Yn ddiweddar mae nos Lun yn Llanbed wedi dod yn noson fwy bywiog, diolch i weithdai creadigol Cerdd Gymunedol Cymru oedd yn rhedeg hyd at 19 Mawrth fel rhan o ddathliad Awr Ddaear y WWF. Dechreuodd yr wythnos gyntaf o ddosbarthiadau ar ddydd Llun 29 Chwefror gyda thua 100 o bobl leol yn cymryd rhan mewn sesiynau canu, drymio a synau naturiol yn ystod y noson.

Cynlluniwyd y nosweithiau di-dâl hyn i godi ymwybyddiaeth o’r “Dathliad o’n Planed Anhygoel”, cysyniad a hyrwyddwyd yng Nghymru gan WWF Cymru, a’i gyllido gan Loteri Côd Post y Bobl. Cynhaliwyd y gweithdai am gyfnod o dair wythnos ac roeddynt yn cynnwys dosbarth penwythnos lle’r oedd y cyfranogwyr yn cael eu hannog i wneud llusernau i’w defnyddio i oleuo’r perfformiad a fyddai’n cael ei gynnal yn Neuadd Fictoria yn ystod yr Awr Ddaear ei hun.

Meddai Hannah Jenkins, Cyfarwyddwr Cerdd Gymunedol Cymru, “Mae niferoedd sydd wedi bod yn ymuno â ni yn Llanbed yn wirioneddol anhygoel, ac mae’r gweithdai wedi bod yn llwyddiant ysgubol a’r tiwtoriaid yn synnu at safon ac ymroddiad y cyfranogwyr.”

Yn ogystal â’r gweithdai, anogwyd pobl ledled Cymru i ymuno yn y dathlu drwy uwchlwytho sŵn cysylltiedig â’u hardal i Fap Sain rhyngweithiol Cymru CGC, sef Mapsain. Cyn hyn roedd y map wedi cynnwys synau mor wahanol  â recordiad hydroffôn o Dyddewi a chaneuon gan Yr Ayes o Fangor. Drwy wneud hyn roedd CGC yn credu y byddai’n ffordd dda o ddangos pa mor brydferth y gall ein gwlad, ac yn wir ein planed fod. Cafodd seiniau o’r gweithdai hefyd eu huwchlwytho i’r map, ac os hoffech eu clywed yn ogystal â darganfod synau o rannau eraill o’r wlad yna ewch i http://www.communitymusicwales.co.uk/mapsain

Yn ystod cyfnod y gweithdai hyn bu CGC hefyd yn ceisio creu diddordeb yn y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â’r Awr Ddaear ei hun, gyda llawer o wynebau cyfarwydd yn ymuno yn yr ymgyrch #LightsOutCymru ac yn ymddangos mewn ffotograffau gyda Panada’r WWF i godi ymwybyddiaeth o’r digwyddiad.

Anogodd CGC bawb i ymuno â’r digwyddiad Awr Ddaear a chymryd rhan yn y diffodd goleuadau swyddogol ar 19 Mawrth.

Roedd y perfformiad ei hun yn gwbl anhygoel, ac roedd y llusernau’n creu awyrgylch gysurus iawn tra roedd y drymwyr yn drymio a’r côr yn canu’n llawn argyhoeddiad. Rhoddodd y digwyddiad fwynhad i’r cyfranogwyr ac i’r gynulleidfa fel ei gilydd a chafodd Neuadd Fictoria ei goleuo yng ngwir ystyr y gair – yn ddi-drydan! Yr uchafbwynt i ni oedd y llusern byped anferth (pantern? Luppet?) a grëwyd gan yr artist Toby Downing.