“Making” Music

Ym mis Mai ymgeisiodd CGC am gronfa gyllid gan Gelfyddydau Gwirfoddol Cymru i gynnal gweithdai yn y gymuned fel rhan o wythnos gelfyddydau gwirfoddol, ac roeddem yn lwcus iawn o’i dderbyn. Penderfynwyd ymuno â Marchnad Fwyd y Rhath a chynnal gweithdai offerynnau taro ‘hen ddeunyddiau’ i roi cyfle i’r gymuned gymdeithasu a chreu mwy. Ar ddydd Sadwrn, 7 Mai aethom draw i Glwb Chwaraeon Mackintosh gyda detholiad anarferol o offerynnau (a’r rheswm pam yr oeddynt yn anarferol oedd gan nad oeddynt wedi cael eu creu eto!) Yn anffodus, nid oedd y tywydd o’n plaid ar y diwrnod, ond wnaeth hynny mo’n rhwystro. Gyda chasgliadau o hen drugareddau a deunyddiau i’w hailgylchu aethom ati i ddenu pobl draw i roi cynnig arni. Diolch am hynny, cytunodd llond gwlad o bobl na ddylai’r tywydd rwystro unrhyw un rhag bod yn greadigol ac aethant ati o ddifrif, i greu eu hofferynnau eu hunain a’u chwarae ochr yn ochr â Fran, ein tiwtor hynod brofiadol. Ymgasglodd pobl o bob oedran i greu cerddoriaeth ‘yn llythrennol’ gyda ni, a gobeithiwn fod y gweithgareddau wedi tanlinellu’r neges o gynaladwyedd y mae trefnwyr y farchnad yn ymlynu ati, a’n bod wedi annog pobl i greu cerddoriaeth yn eu cartrefi. Rai wythnosau ar ôl y gweithdy hwn ar 2 Mehefin aeth Fran hefyd draw i Radio Wales i ddysgu Wynne Evans sut i droi ei law at wneud offerynnau ac i siarad am CGC. Mae’n dal yn bosibl ichi wrando ar y darllediad ar BBC iPlayer, a choeliwch chi ni – mae’n werth ei glywed!