Cyhoeddiad Garfield Weston

Mae Cerdd Gymunedol Cymru (CGC) yn falch o gyhoeddi eu bod wedi llwyddo yn eu cais i Sefydliad Garfield Weston am werth £30,000 o gyllid craidd am flwyddyn. Bydd hyn yn caniatáu inni ddatblygu a rhoi tri phrosiect ar waith a fydd yn cael effaith sylweddol ar gymunedau difreintiedig drwy Gymru gyfan.

Mae CGC wedi clustnodi tri maes allweddol i ganolbwyntio arnynt a defnyddio’r cyfle i fonitro effaith y gwaith hwn ar unigolion a chymunedau:
– Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.
– Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
– Pobl a chanddynt broblemau iechyd meddyliol.

Gyda’r toriadau yn y diwydiannau creadigol a’r celfyddydau, mae wedi dod yn fwy hanfodol fyth dangos beth yw effaith hirdymor a byr dymor posibl y math hwn o ymyriad, yn enwedig ar les ein cymunedau. Bydd CGC yn defnyddio’r grant hwn i gasglu data hanfodol ac i ddatblygu astudiaethau achos ac adroddiadau effaith, gan gefnogi gwaith Cyngor Celfyddydau Cymru, i sicrhau dyfodol ymyriad creadigol yn achos aelodau mwyaf bregus cymdeithas.

Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i Sefydliad Garfield Weston am eu cymorth ac edrychwn ymlaen at gydweithio â’r sefydliad yn y dyfodol.