Cerdd Gymunedol Cymru yn derbyn nawdd ariannol am bedair blynedd gan Sefydliad Paul Hamlyn.

Mae Cerdd Gymunedol Cymru (CGC) yn hynod o falch o gyhoeddi eu bod wedi llwyddo yn eu cais am nawdd ariannol am bedair blynedd gan Sefydliad Paul Hamlyn dan eu rhaglen ‘Mynediad a Chyfranogiad’.

Bydd y nawdd hwn yn gyfryngol wrth gynnal menter hyfforddi a fydd yn cefnogi ymarferwyr cerddoriaeth gymunedol ar adegau allweddol yn ystod eu gyrfaoedd.

Bydd CGC yn cynnal rhaglen hyfforddi flynyddol drwy Gymru gyfan i ddarparu hyfforddiant achrededig ar gyfer cerddorion sy’n dechrau ar eu gyrfa. Yn ogystal bydd yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ymarferwyr celfyddydol cymunedol cyfredol. Mae’r rhaglen yn cynnwys tri maes gwahanol sy’n adlewyrchu hyn.

Bydd y cyntaf o’r rhain yn gwrs hyfforddi ymarferwyr a fydd yn cael ei gynnal mewn tair ardal bob blwyddyn ar gyfer cerddorion sy’n cychwyn ar eu gyrfa. Mae’r 'Dystysgrif mewn Cerddoriaeth Gymunedol' yn gyfuniad amrywiol o hyfforddiant ymarferol a theori a fwriadwyd ar gyfer cerddorion dawnus sy’n awyddus i drawsnewid eu sgiliau yn gyfle gwaith credadwy. Bydd yr hyfforddiant yn seiliedig yn rhannol ar hunanasesu gan y bydd yr hyfforddeion yn asesu eu cryfderau a’u gwendidau eu hunain.

Bydd yr ail faes yn canolbwyntio ar ddarparu Prentisiaethau ymarferol. Bydd y rhain yn caniatáu i artistiaid sydd yng nghanol eu gyrfa gael tri mis o brofiad ymarferol mewn gwahanol sefyllfaoedd cymunedol, gan gysgodi ymarferwyr profiadol Cerdd Gymunedol Cymru a fydd yn eu mentora dwy’r broses.

Yn olaf, bydd CGC yn darparu modiwlau hyfforddi ledled Cymru bob blwyddyn ar gyfer ymarferwyr sydd yng nghanol eu gyrfa. Diben y modiwlau hyn yw adlewyrchu swydd tiwtor cerddoriaeth gymunedol. Cafodd y modiwlau eu dethol yn seiliedig ar waith ymgynghori a oedd yn amlygu meysydd penodol, o iechyd a diogelwch i sesiynau torri’r iâ, gwaith grŵp a hyfforddiant busnes. Bydd hyn yn cynnwys digwyddiadau rhannu rhwng cymheiriaid i annog rhannu ymarfer gorau, datblygu rhwydweithiau  a hunan fyfyrio.

Drwy gydol y rhaglen hyfforddi hon mae Cerdd Gymunedol Cymru  yn amcanu i wella’r amrywiaeth o ymarferwyr hyfforddedig ledled Cymru ac felly, yn benodol, bydd yn targedu cerddorion sy’n siarad ieithoedd lleiafrifol drwy Gymru, cerddorion o wahanol gefndiroedd ethnig a cherddorion â disgyblaethau ac anableddau penodol. Nod hyn yw annog rhwydwaith gerddorol cymunedol egnïol ledled y wlad. Bydd CGC hefyd yn penodi swyddog rhan amser i oruchwylio’r holl brosiect.

Os ydych yn gerddor â diddordeb mewn clywed am ein hyfforddiant, cysylltwch â Cerdd Gymunedol Cymru ar:

 

02920 838060

[email protected]