Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Gemma Green-Hope. 

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Gemma Green-Hope yw fy enw i. Rwy’n animeiddwraig ac yn arlunwraig ac yn dod o Sir Benfro, Gorllewin Cymru. Rwy’n byw ac yn gweithio yn nhref fechan Trefdraeth, wedi fy amgylchynu gan fryniau, coedwigoedd a’r môr ac mae hyn i’w weld yn aml yn fy ngwaith.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Rwy’n gweithio gan amlaf gan ddefnyddio technegau traddodiadol, stop-symudiad ac animeiddio â llaw. Rwyf yn gwneud ac yn peintio fy mhropiau a’m cefndiroedd gan ddefnyddio clai, papur wedi’i dorri a gouache. Yn fy ngwaith arlunio ac animeiddio rwy’n cael fy nenu at y rhyngweithio rhwng pobl a byd natur, ac rwyf wrth fy modd yn adrodd straeon rhyfedd.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Gan mai gwaith animeiddio ydw i’n ei wneud fwyaf, mae ffilm bob amser wedi bod yn ddylanwad mawr arnaf. Rwyf wrth fy modd â’r cyfuniad o animeiddio a digwyddiadau byw, a’m hoff gyfarwyddwr yw Jan Švankmajer, yr animeiddiwr swrrealaidd o Wlad Tsiec. Mae’n peri i wrthrychau ddod yn fyw ac actio storïau sy’n aml yn eithaf tywyll a swrreal. Yn yr un modd, mae llên gwerin a chwedlau tylwyth teg wedi apelio ataf erioed, a’r cyfuniad o ffantasi a realiti. Planhigion ac anifeiliaid sy’n gallu trawsnewid a siarad. Un o fy hoff lyfrau yw The Bloody Chamber gan Angela Carter, sef casgliad o straeon byrion sy’n dangos dylanwad straeon tylwyth teg clasurol; maent yn llawn o symbolaeth ryfedd a chreulon. Gan fod naratif yn rhan mor bwysig o’m gwaith, rwy’n mwynhau nofelau graffig, a pheintiadau a darluniadau sy’n adrodd stori.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Rwy’n cael pleser mawr iawn yn peintio gwrthrychau 3d, ac rwy’n gwneud ac yn peintio llawer o’r propiau ar gyfer fy animeiddiadau, felly rwyf weithiau yn fy nghael fy hun yn peintio casgliadau bisâr o eitemau, fel cyfres o goesau digorff neu lygaid! Ond mae’n debyg mai’r peth mwyaf anarferol wyf i wedi ei beintio yw iwcalili!

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Yr hyn sy’n ardderchog ynglŷn ag animeiddio yw eich bod yn gallu cymryd gwrthrychau cyffredin a rhoi cymeriad a stori iddyn nhw drwy ddefnyddio symudiad. Mae peintio’r iwcalili yn ffordd arall o roi cymeriad i’r offeryn.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Gorchuddio’r offeryn â phatrwm addurniadol sy’n adrodd stori, fel bod angen ichi edrych yn agos ac archwilio’r manylion i weld beth sy’n digwydd.

Mae’n edrych yn dda hyd yn hyn, rwy’n hoffi’r ffaith fod y cynllun wedi ei lapio o amgylch corff yr iwc ac mae peintio arteffactau wedi apelio erioed. Fel arfer rwy’n gweithio ar raddfa lawer mwy i gael effaith ond rydw i wedi mwyhau’r sialens o addurno’r offeryn bach diymhongar hwn. Mae wedi bod yn hwyl

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!