Pimp My Uke – Rhys Padarn Jones

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Rhys Padarn Jones. 

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Fy enw i yw Rhys Padarn Jones. Rwy’n byw ym Mhontarddulais ger Abertawe, ond yn dod yn wreiddiol o Landdarog, Sir Gaerfyrddin. Rwy’n athro cynradd mewn ysgol Gymraeg ac yn mwynhau arlunio â phaent acrylig yn fy amser rhydd. Gellir gweld rhai darnau o’m gwaith yn www.orielodl.com a @rhyspadarn

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Rwy’n gobeithio y byddai pobl eraill yn disgrifio fy nghelfyddyd fel rhywbeth eithaf unigryw. Rwy’n credu’n gryf mewn digon o liwiau a siapiau beiddgar. Fyddai fy ngwaith ddim yn gweithio heb eiriau. Mae pob cynfas yn cynnwys llun wedi ei lunio o eiriau. Rwy’n defnyddio geiriau caneuon, barddoniaeth, hwiangerddi, dyfyniadau ayyb. Mae’r geiriau ydw i’n eu defnyddio bron bob amser yn rhai Cymraeg. Mae gennym ni gyfoeth o feirdd a bandiau Cymraeg yng Nghymru, rwy’n credu fod fy nghelfyddyd i yn ffordd arall o’u hyrwyddo a’u tanlinellu.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Wn i ddim i ddweud y gwir. Fel llawer o bobl, pan yw’n fater o gelfyddyd, rydw i’n gwybod beth sy’n apelio ac yn gwybod beth nad ydw i’n ei hoffi. Nid ydw i wedi ceisio copïo arddull unrhyw un nac unrhyw beth ydw i wedi ei weld o’r blaen. Mae’n debyg mai’r dylanwadau mwyaf yw’r beirdd a’r cyfansoddwyr geiriau sy’n rhoi cymaint o bleser imi wrth eu defnyddio. Os yw cân arbennig yn apelio neu os yw cerdd yn golygu rhywbeth imi, yn sicr byddaf yn ceisio cael caniatâd i ddefnyddio’r geiriau yn fy ngwaith.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Mae gennym ni wal nodwedd yn yr ystafell lle mae’r toiled ar y llawr gwaelod gyda montage o’m gwaith celf (ar ffurf papur wal)

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Rwy’n credu fod iwcalili yn llawer mwy o sialens. Mae peintio ar wyneb fflat un dimensiwn fel cynfas yn llawer haws.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Roeddwn yn sicr y byddai’n rhaid i’r iwcalili fod yn lliwgar a chynnwys rhai geiriau Cymraeg. Gan ei fod yn offeryn cerdd, roeddwn i’n awyddus i gynnwys geiriau cân. Er mwyn apelio at amrywiaeth eang o bobl (Cymry Cymraeg a rhai di-Gymraeg) roeddwn yn meddwl y byddai Calon Lân yn ddewis poblogaidd. Byddai cael digon o galonnau ar y cynllun nid yn unig yn creu patrwm diddorol ond gallai hefyd gynrychioli hoffter darpar berchennog yr iwcalili o gerddoriaeth.

Sut mae’r gwaith gorffenedig yn cymharu â’ch syniadau cyntaf ac ydych chi’n fodlon ar y canlyniadau? (os ydych chi wedi cychwyn arni)

Mae pethau’n mynd yn dda hyd yma. Gwyliwch y gofod!

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!