Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn awyddus i recriwtio Cynorthwyydd Prosiect a Gweinyddwr yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, ond a fydd yn golygu rhywfaint o deithio ledled Cymru.

Rydym yn sefydliad celfyddydau cymunedol gyda 25 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel, gan gyffwrdd bywydau dros 50,000 o bobl ers ei sefydliad ac wedi trawsnewid tirwedd cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru.

Ein nod sylfaenol yw cyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysgu, yn y lle cyntaf ac yn bennaf drwy greu cerddoriaeth.

Rydym yn datblygu gweithdai cerddoriaeth gyfranogol, cynlluniau mentora a hyfforddiant cerddoriaeth gymunedol ledled Cymru.  Rydym yn gweithio’n strategol i ganfod angen ac yn darparu prosiectau yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu, chwarae, recordio neu berfformio eu cerddoriaeth eu hunain, gan ddefnyddio ymarferwyr celfyddydau cymunedol hyfforddedig a phrofiadol.adol.

Rydym yn credu’n gryf mewn gweithio mewn partneriaeth.  Fel elusen rydym yn codi arian am brosiectau penodol ac yn dibynnu ar grantiau a rhodd-daliadau.  Gellir ein comisiynu i reoli a darparu gweithgaredd arbenigol.

Nod sylfaenol CGC yw i gyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysg, i ddechrau ac yn bennaf drwy gymryd rhan mewn creu cerddoriaeth.

Rydym yn gwneud hyn trwy:

 • Gweithgaredd cerddoriaeth gyfranogol sy?n rhoi?r cyfle i bobl o bob oed, gallu, a chefndir i greu cerddoriaeth
 • Darparu hyfforddi achrededig a datblygu proffesiynol i Diwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol
 • Helpu mudiadau a grwpiau arall drwy gyngor a chefnogaeth i sicrhau rhwydwaith o ddarpariaeth cerddoriaeth gymunedol o safon uchel
 • Gweithio yn rhyngwladol fel eiriolwr dros gerdd gymunedol ac i rannu arfer da

Rôl y Swydd:

Prif weithgareddau’r rôl fydd:

 • Cynorthwyo’r gwaith o reoli pob prosiect yn effeithiol, gan gynnwys cadw cofnodion, a systemau gwybodaeth
 • Cysylltuâthiwtoriaida rhai sy’n cynnal prosiectauermwyn trefnu amserlennia
 • Cydweithio â’r Dirprwy Gyfarwyddwr, i ddarparu amgylchedd gweinyddol effeithlon i’r sefydliad
 • Gweithredu fel cyswlltcyntaf o safbwynt ymwelwyr, eitemau sy’n cyrraedd, galwadau ffôn, negeseuon e-bostacymholiadauar y we
 • Bod yn gyfrifol am gofrestru ac achredu dysgwyr sy’n cymryd rhan mewn unrhyw un o raglenni achrededig y sefydliad
 • Gweithredu fel Dilysydd Mewnolhollraglenniachrededigysefydliad

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y sgiliau a’r profiad canlynol:

 • Dull positif a blaenweithredol o weithredu
 • Y gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg
 • Y gallu i feithrin perthynas waith dda, gan weithio mewn tîm a chymryd y cam cyntaf
 • Sgiliau cynllunio a threfnu da, â’r gallu i flaenoriaethu tasgau o fewn amserlen gytunedig
 • Gwybodaeth /profiad digonol o ddefnyddio Microsoft Office
 • Profiad o ddefnyddio systemau gwirio mewnol (dymunol)

Sut i Wneud Cais:

Er mwyn cael pecyn ymgeisio cysylltwch â: [email protected]

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi’u cwblhau:  31 Mai 2018