Banjô Cwbl Arbennig

Rydym yn hynod o falch o gael dweud fod y bobl arbennig yn Deering Banjos wedi penderfynu y bydd enillion un o’u harwerthiannau elusennol yn cael eu rhoi i Gerdd Gymunedol Cymru.

Mae’r “Great American Banjo Company” wedi ymuno â’r enwog Mumford & Sons ar eu taith Delta Tour i greu banjôs “Goodtime” - crefftweithiau unigryw sy’n cynrychioli’r lleoliadau lle bydd y band yn chwarae ledled y byd.

Mae pob un wedi cael ei arwyddo’n bersonol gan Mumford & Sons a byddant yn cael eu rhoi ar ocsiwn ar-lein a’r enillion yn mynd at elusennau lleol dethol yn ardaloedd y daith, ac wrth gwrs bydd enillion y banjo Cymreig yn cael eu rhoi i Gerdd Gymunedol Cymru!

Mae’r Banjô ‘Elusennol’ Cymreig yn gwbl unigryw, ac mae ganddo wddf du gyda siâp ac enw Cymru yn ymddangos yn berffaith ar y pegfwrdd. Gyda’i fewnosodiadau perloid gwyn ar y byseddfwrdd o fasarn tywyll ‘Midnight Maple’, a’r cyseinydd gwyrdd, mae’r banjo hwn yn cynrychioli gwyrddni toreithiog Cymru.

Mae’n offeryn prydferth tu hwnt, a gallwch ei weld a gwneud cynnig amdano yma: https://www.deeringbanjos.com/collections/mumford-sons-charity-banjos/products/wales-charity-banjo

Hoffem ddiolch o galon i Deering ac i Mumford & Sons. Pob dymuniad da iddynt yn eu holl arwerthiannau ac wrth gwrs ar eu taith, a gobeithio y cânt amser i’w gofio yng Nghymru.

Cerddoriaeth Gymunedol mewn Lleoliadau Iechyd Meddwl

Cofrestrwch nawr!

Mae ein cwrs hyfforddi yn lleol yn cael ei lansio ym mis Mehefin, yr ail yng Nghaerfyrddin trwy gydol mis Gorffennaf, a'r trydydd yn Y Rhyl, yn dechrau ym mis Medi.

Nodwch bob un o'r cyrsiau 5 diwrnod, gan fod y Celfyddydau yn darparu gwybodaeth am y sgiliau sy'n berthnasol i iechyd meddwl. Mae'r pynciau'n cynnwys creu, addasu ac arwain gweithgareddau cerddorol priodol ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl, magu hyder wrth weithio gyda phobl fregus neu ofidus, a sut i gynnwys pobl mewn grwpiau a’u grymuso.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn cael ei ddefnyddio i fewnbynnu iechyd meddwl meddwl ac yn fflachio â chynhyrchu grymuso rhai anhwylderau iechyd meddwl trwy gyfrwng cerddoriaeth

Byddai'r hyfforddiant hefyd yn addas ar gyfer cerddorion nad ydynt yn diwtoriaid ond sydd â phrofiad fel gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol neu ddefnyddwyr y gwasanaeth a fyddai’n hoffi dod â'u profiad cerddorol i leoliadau iechyd meddwl.

Yn dilyn y cyrsiau hyn gall y bydd cyfleoedd lleoli o 6 wythnos ar gyfer ymarferwyr sydd newydd eu hyfforddi i gysgodi tiwtoriaid profiadol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu’n gwybod am unrhyw un arall a fyddai’n hoffi gwneud hynny, cliciwch y botwm isod.

Djembalaya

Diolch i arian Dysgu a Gwaith, bu’n bosibl i CGC gynnig diwrnod llawn o weithdai drymio agored (a di-dâl) fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion, gan ganolbwyntio ar rhythmau o Orllewin Affrica a De America.

Ar 19 Mehefin cynhaliodd y tiwtor, Ron McCauley, ddau weithdy drymio â llaw, gan ddysgu’r cyfranogwyr am hanes y drymiau yr oeddynt yn eu chwarae, a chan eu harwain drwy’r ymarferion gwahanol sy’n rhoi sylw i dôn a rhythm.

Bu CGC yn ffodus o allu cyfarfod a chydweithio â llawer o gyfranogwyr talentog a brwdfrydig drwy gydol y dydd. Roeddynt yn ddysgwyr cyflym iawn ac yn awyddus i ddysgu, ac roedd hynny’n dod ag egni rhyfeddol i’r sesiynau. Ar ôl awr yn unig roeddynt yn cynhyrchu sain ardderchog ac yn chwarae’n fyrfyfyr fel petaent wedi bod yn gwneud hynny ers blynyddoedd.

Diolch eto i Dysgu a Gwaith, gan na fyddem wedi gallu cynnal y sesiynau hebddynt ac roedd yn gyfle rhagorol cael bod yn rhan o fenter mor fuddiol.

Elusen Gerddoriaeth yn Lansio Prosiect Corawl a Cherddoriaeth Amlddiwylliannol ym Merthyr

Mae Cerdd Gymunedol Cymru (CGC), sy’n elusen drwy Gymru gyfan, yn cyflwyno “Unideg” – sef prosiect newydd sbon ym Merthyr Tudful, sydd wedi ei ariannu gan gynllun loteri Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd y prosiect yn cychwyn ym mis Medi ac yn canolbwyntio ar ddwyn cymunedau cyfoethog ac amrywiol Merthyr ynghyd i greu cerddoriaeth gyffrous fel rhan o gôr a grwpiau cerddorol eraill.

Eglurodd Hannah Jenkins, Cyfarwyddwr CGC mai craidd y prosiect oedd integreiddio a chymryd rhan,

Rydym yn gwybod fod cerddoriaeth yn gallu llunio cysylltiadau cymunedol cadarn, chwalu rhwystrau a magu hunanhyder a hunan barch.

Gwnaethom ddatblygu’r prosiect hwn i hyrwyddo perthynas bositif rhwng cymuned Merthyr a’r rhai sydd wedi dewis ymgartrefu yn y dref drwy ddathlu diwylliannau ein gilydd drwy gyfrwng cerddoriaeth.

Fel Cymru, mae nifer o’r cymunedau sydd wedi ymgartefu yma yn ddiweddar, gan gynnwys Gwlad Pwyl, Yr Eidal a Gana, yn dod â threftadaeth gerddorol gyfoethog ac mae’r elusen yn awyddus i archwilio’r rhain, gan gydweithio â’r gwahanol wledydd i ganfod ffordd o ddathlu’r elfennau hynny sy’n gyffredin iddynt.

Meddai Hannah,

Byddem yn hoffi integreiddio’r traddodiadol a’r cyfoes a datblygu côr a grŵp cerddorol y gall pawb eu mwynhau.

Rydym yn awyddus tu hwnt i weld y prosiect yn canolbwyntio ar rannu a dysgu am ddiwylliant y naill a’r llall, gan ddathlu’r amrywiaeth a’r elfennau sy’n debyg yn y gerddoriaeth sy’n cael ei rhannu.

Fel rhan o’r prosiect bydd sesiynau’n cael eu rhedeg gan gyfarwyddwr cerddoriaeth profiadol i greu côr a grŵp cerddorol a fydd yn perfformio yn y Tŷ Coch.

Yn ychwanegol at y canu, bydd yr elusen hefyd yn rhoi cyfle i gerddorion ddod â’u hofferynnau eu hunain i gyfrannu at y sain ac amrywio’r dylanwadau cerddorol.

Mae CGC yn chwilio am unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect hwn a stori i’w hadrodd neu gerddoriaeth i’w rhannu. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r elusen ar 02920 838060 neu [email protected]

Gweithdai Drymio Rhad Ac Am Ddim

Mae’r gweithdai hyn yn hwyliog, yn rhyngweithiol ac yn bennaf oll, yn addysgiadol. Dewch i ymuno â’n tiwtor arbenigol wrth inni dreulio’r diwrnod cyfan yn archwilio rhythmau De America a Gorllewin Affrica, gan chwarae ar amrywiaeth o wahanol offerynnau taro gan ddefnyddio sawl arddull gwahanol.

Nid oes angen unrhyw brofiad a does dim rhaid dod â dim gyda chi, dewch draw i roi cynnig ar rywbeth newydd gyda grŵp o’ch cyfoedion, a hynny mewn awyrgylch ymlaciol a chyfeillgar. Ac o bosibl byddwch yn canfod hobi am oes.

Cyswllt i [email protected] neu 02920 838060.

Bioffoni – Ucheldir

Cafodd ‘Bioffoni’ ei lansio gan Cerdd Gymunedol Cymru yn y dyddiau sy’n arwain at Wythnos Natur Cymru .

Mae’r prosiect cyfranogol cyffrous hwn yn cyfuno materion ecolegol, ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth a chyfansoddi cerddoriaeth.

Drwy weithio â phreswylwyr lleol bydd ‘Bioffoni’ yn creu darnau newydd o gerddoriaeth ar gyfer ardaloedd topograffig penodol ledled Cymru gan gynnwys: afonydd, môr ac arfordir, choetiroedd a ucheldir.

Cynhelir cam nesaf ‘Bioffoni’ ym Mannau Brycheiniog a bydd yn cynnwys sgwrs a thaith gerdded ac archwilio gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd hyn wedyn yn cael ei ddilyn gan weithdai cyfansoddi cerddoriaeth yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus.

Byddwch yn gweithio tuag at ysgrifennu cerddoriaeth newydd sy’n seiliedig ar gasglu data ac a ysbrydolwyd gan yr amgylchedd lleol. Bydd y cyfan yn arwain at berfformiad a /neu recordiad ar y diwrnod olaf.

Mae ‘Bioffoni’ yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n ddilyniant i’r gwaith ymchwil a datblygiad a wnaed y llynedd.

Pimp My Uke – Siôn Tomos Owen

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Siôn Tomos Owen. 

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Siôn Tomos Owen, Treorci yng Nghwm Rhondda.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Er mai cartŵns du a gwyn yw fy nghomics, mae fy arddull wrth beintio yn lled-haniaethol a lliwgar iawn, gyda llawer o gymysgu glân ar strôcs y brwsh.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Mae Hodgkins, Hundertwasser a Kandinski wedi cael dylanwad mawr arna i.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Wrth beintio cyfres o furluniau ar gyfer y gyfres Pobol y Rhondda ar S4C, mi wnes i lunio murlun 3 x 5 troedfedd ar y thema Natur gyda brithyll enfawr yn y canol, ar ben mynydd Bwlch yng nghanol storm. Un o’r syniadau gwirionaf ges i erioed oherwydd mi fu bron i mi â rhewi, ond roedd o’n edrych yn dda ar y teledu!

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Mae’n llawer haws ac yn llawer mwy twym peintio iwcalili bychan yng nghanol yr haf, o gymharu â murlun ar ben mynydd yn y gaeaf.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Yn gyntaf, roeddwn i’n llawn chwilfrydedd ac yna dechreuais deimlo’n gynhyrfus iawn o feddwl fy mod yn gwneud rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi ei wneud o’r blaen.

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!

Trefnwch eich Lle mewn Gweithdy Heddiw – Rhaglen Newydd CGC o Weithdai a Gwasanaethau ar gyfer Tymor yr Hydref 2017

Mae’n bleser gennym gyhoeddi rhaglen newydd o weithdai a gwasanaethau ar gyfer tymor yr hydref 2017. 
Gellir addasu pob un o’n gwasanaethau yn gyfan gwbl i gwrdd â’ch anghenion fel unigolyn neu fel sefydliad ac maent yn cael eu hargymell yn fawr iawn gan rai sydd eisoes wedi eu defnyddio,

 

Cerdd Gymunedol Cymru

Gweithdai a Hyfforddiant 2017

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi ategu ein gwasanaeth drwy alluogi pobl ifanc i fynegi eu syniadau a’u gweledigaeth drwy gyfrwng cerddoriaeth drwy ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion, gan arwain at ganlyniadau llwyddiannus!

Liz Davidson

Anabledd Dysgu Cymru.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn cymryd amser i bori drwy’r amrywiaeth eang o wasanaethau y gallwn eu darparu. Bydd rhywbeth ar gyfer pawb.

Os hoffech archebu gweithdy heddiw, neu os dymunwch gael rhagor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â ni ar:

[email protected]

02920 838060