Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Yn 2017 bu CGC yn ddigon ffodus a hynod ddiolchgar o dderbyn gwerth 4 blynedd o gyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn er mwyn parhau i gynnal ac ehangu ein prosiect hyfforddi.

Drwy gydol 2017 a 2018 rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i diwtoriaid newydd a phrofiadol fel ei gilydd, drwy gynnal cyrsiau hyfforddi Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol a dyddiau Datblygu Proffesiynol Parhaus yn ogystal â lleoliadau a phrentisiaethau ar gyfer tiwtoriaid llai profiadol.

Mae'r canlynol yn rhestr o gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus cyffrous a gynhelir yn fuan ar gyfer tiwtoriaid ac ymarferwyr.

 

 

Chwefror 22 2019

Advanced Rhythms gyda Ben Lawrence

Roedd Ben Lawrence yn chwarae’r sielo ers pan oedd yn naw oed, a bu’n astudio cerddoriaeth yng Ngholeg y Celfyddydau Dartington. Yn ddiweddarach cafodd ei hyfforddi fel Cerddor Cymunedol a chynorthwyodd i sefydlu Cerdd Gymunedol Cymru gyda grŵp o gerddorion o’r un anian ag ef. Bu’n chwarae ac yn teithio gyda’r grŵp gwerin ‘Aberjaber’ a’r ensemble taro ‘Drum Orchestra’. Mae’n athro adnabyddus, sydd wedi cynnal gweithdai cerddoriaeth ledled y wlad am fwy na chwarter canrif. Yn 1992 bu Ben yn astudio yng Ngorllewin Affrica am flwyddyn ac mae’n dychwelyd yn flynyddol i Ghana, ac yn dysgu gan rai o berfformwyr ac athrawon blaenllaw y wlad honno. Mae hefyd yn gyfarwyddwr Ghana Goods, sy’n mewnforio ac yn gwerthu offerynnau cerdd.

Bydd Ben yn cynnal gweithdy yn ystod y dydd i ddysgu’r sgiliau sylfaenol angenrheidiol i chwarae drymiau, offerynnau taro a seiloffon/Balafone Affricanaidd (Ghanaidd). Bydd yn dysgu rhythmau traddodiadol a sgiliau byrfyfyr, gan weithio ar lefel y grŵp ac edrych sut y gall tiwtoriaid addasu’r hyn maent yn ei ddysgu i’w ddefnyddio mewn sefyllfaoedd cymunedol amrywiol.

Mawrth 15 a 22 2019

Dosbarth Meistr Ysgrifennu Caneuon gyda Richard Parfitt

Mae Richard J Parfitt yn gerddor, ysgrifennwr caneuon a Darlithydd Addysg Uwch, a chafodd sawl llwyddiant yn siartiau’r top 40s yn y 90au gyda’r band roc Cymreig 60 ft Dolls. Ers hynny mae wedi gweithio gyda Duffy, Dido, ac McAlmont & Butler, ac yn ystod y deng mlynedd diwethaf mae wedi gweithio ym maes astudiaethau Cerddoriaeth Boblogaidd, gan ddysgu yn y BIMM, Prifysgol Bath Spa a Phrifysgol De Cymru. Bydd y ddau weithdy hyn yn bwrw golwg ar y grefft o ffurfio caneuon a dulliau amgen o ymdrin ag ysgrifennu. Dewch â’ch gitârs, eich syniadau a’ch caneuon i gael gweithdy cydweithiol o berfformio a sylwadau.

8th of March 2019

Datblygiad Personol a Busnes gyda Cliff Jones

Cliff Jones oedd yr ysgrifennwr caneuon ‘i fynd ato’ yn EMI Records, ac mae’n gerddor sydd fwyaf adnabyddus fel prif aelod Gay Dad. Mae hefyd yn newyddiadurwr ac yn gynhyrchydd a chanddo ddiddordeb arbennig mewn datblygiad academaidd a phersonol dysgwyr ‘anhraddodiadol’. Ef yw Pennaeth Busnes Cerddoriaeth yng Ngholeg BIMM Bryste ac mae’n hwylusydd creadigredd yno hefyd.

Mae Cliff yn ymarferydd diwydiant cerddoriaeth profiadol, sy'n gweithio ym maes busnes a rheolaeth greadigol ar gyfer artistiaid o fewn y diwydiant cerddoriaeth.

Mae Cliff yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau a'r Awdurdod Addysg Uwch.

Bydd y sesiwn hon yn archwilio dulliau sy'n canolbwyntio ar atebion i ddatrys problemau mewn busnes a thimau.

Mawrth 29 2019

Ymateb Cerddorol ac Arbrofion Cydweithiol (MRCE) gyda Annie Gardiner, Dan Johnson a Cliff Jones

Mae Annie Gardiner yn rhywun sy’n gwneud llawer o bethau sy’n gysylltiedig â cherddoriaeth i ennill bywoliaeth – gan gynnwys ysgrifennu caneuon i eraill ac iddi hi ei hun gyda'i band Hysterical Injury, chwarae gitâr fas yn llawrydd a chanu, gwaith cynhyrchu a pheirianneg DIY ac mae'n uwch-ddarlithydd cyfansoddi cerddoriaeth, ysgrifennu caneuon a hwylusydd creadigedd yng ngholeg cerdd BIMM Bryste.


Mae Dan Johnson yn un o’r ddeuawd jazz adnabyddus, Run Logan Run, ac mae’n ddrymiwr uchel ei barch yn y sîn gerddorol ym Mryste. Mae hefyd yn hwylusydd creadigedd yng ngholeg BIMM Bryste.


Cliff Jones oedd yr ysgrifennwr caneuon ‘i fynd ato’ yn EMI Records, ac mae’n gerddor sydd fwyaf adnabyddus fel prif aelod Gay Dad. Mae hefyd yn newyddiadurwr ac yn gynhyrchydd ac yn ddylanwadwr cyffredinol. Ef yw Pennaeth Busnes Cerddoriaeth yng Ngholeg BIMM Bryste ac mae’n hwylusydd creadigedd yno hefyd.


Mae caniatâd yn cael ei gydnabod fel un o'r ffiniau sy’n dylanwadu ar sut y mae artist yn arwain ei broses greadigol. Mae ymchwilio i ba ganiatâd sydd ei angen ar artist i gyflawni gweithred artistig yn ganolog i ba fath o waith sy’n codi i’r wyneb. Mewn geiriau eraill, mae’n rhaid i arlunydd deithio i ymylon ymddygiadau derbyniol i wybod beth yw ei derfynau personol ac i ganfod beth yw terfynau’r diwylliant o'i gwmpas. Mae hunan-awduraeth yn ddibynnol ar archwilio'r ffiniau hyn a'r mathau o ganiatâd sydd ei angen i’w croesi.


Bydd y gweithdy hwn yn ail-greu sesiwn neilltuol o'r MRCE lle bydd byrfyfyrio cerddorol yn ymateb i ddarn parod gan ddangos y set unigryw o ffiniau a chaniatadau i'r rhai sy'n cymryd rhan. Bydd gan yr hwyluswyr gwestiynau trafod allweddol i'r cyfranogwyr eu harchwilio yn y gofod unigryw hwn.