Gweithdai

If you would like to book a workshop with us, click the button to make an enquiry.

Or continue reading below.

Rydym yn selfydliad celfyddydau cymunedol gyda 22 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel, gan gyffwrdd bywydau dros 50,000 o bobl ers ei sefydliad ac wedi trawsnewid tirwedd cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru.

Mae Cerdd Gymunedol Cymru (CGC) yn credu y gall cerddoriaeth effeithio hyd yn oed ar fywydau'r unigolion sydd fwyaf anodd i'w cyrraedd.

Gall yr effaith fod yn bositif iawn pan fydd tiwtoriad ac ymarferwyr cerddoriaeth cymunedol hyfforddedig yn cynnal sesiynau cerddoriaeth mewn ffordd sensitif sy'n canolbwyntio ar y cleient.

Mae cerddoriaeth yn cyfoethogi bywydau; yn 'rhyddhau'; cyffroi; lleddfu; rhoi pleser - mae'r weithred o greu cerddoriaeth yn grymuso ynddo'i hunan.

Drwy gymryd rhan mew cerddoriaeth gymunedol gellir:

  • Cynyddu hunanhyder, hunan barch a datblygu dydheadau positif.
  • Darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer chwarae creadigol a dychmygus.
  • Cynorthwyo datblygiad sgiliau sylfaenol.
  • Cydlyniad cymunedol creadigol.
  • Caniatáu cyfleoedd ar gyfer datblygu gwaith tîm a meddwl ar y cyd.
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o'r posibilr wydd o weithio yn y ydiwydiannau creadigol.

Gweithdau

Mae ganddon ni dros 20 mlynedd o brofiad o ddatblygu a chyflwyno gweithdai. Rydyn ni'n sylweddoli bod gan bob grwp wahanol ofynion a gwahanol anghenion. Fe fyddwn yn trafod anghenion eich grwp ac yn gweithio gyda chi i deilwra gweithgaredd ar gyfer eich cyfyngiadau amser a'ch cyllideb; gallwch hefyd gyfuno gwahanol fathau o weithdai.

Gallwn ddod i'ch canolfan chi neu weithio gyda chi i ddod o hyd i leoliad amgen.

Fe rown ni bris i chi sy'n cynnwys yr holl ffioedd tiwtoriaid, yswiriant a chytundebu. Mae'n holl diwtoriaid wedi eu hyfforddi ac yn ymarferwyr cerdd gymunedol profiadol gyda fwiriadau Swyddfa Cofnodion Troseddol cyfredol. Fe fyddwn yn darparu'r cyfarpar ar gyfer y prosiect.

Rydyn ni'n Ganolfan Achrededig a gallwn achredu'ch gweithgaredd trwy Agord Cymru. Rydyn ni'n gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Drymio a Tharo

Click to read more.

Mae'r gweithdy hwn yn defnyddio offerynnau drymio a tharo Affricanaidd neu Samba.

Gan ddefnyddio rhythmau syml ac yna symud ymlaen i rhythmau mwy cymhleth mae'r grwp yn creu eu darn gwreiddiol ei hunain.

Mae canu a gwaith lleisiol yn gweddu'n dda i'r gweithdai hyn felly fe fyddwn ni'n aml yn chwarae gemau gyda rhythm, creu caneuon a chwarae â geiriau.

Mae hyn yn addas ar gyfer pobl sydd â sgiliau a galluoedd cerddorol gwahanol, gan ei fod yn creu cerddoriaeth yn syth ac mae'r synnwyr o gyflawni rhywbeth yn digwydd yn gyflym.

Gallwn weithio gyda grwpiau bach neu fawr iawn.

Ysgrifennu Caneuon a Chyfansoddi

Click to read more.

Mae ysgrifennu caneuon yn cynnwys amrywiaeth eang o arddulliau a genres cerddorol ond yn ganolog iddo mewn ysgrifennu cerddoriaeth wreiddiol.

Mae’n gweithdai’n dal dychymyg y rhai sy’n cymryd rhan, gan eu helpu i fynegi eu
hunain mewn amgylchedd creadigol, hwyliog a diogel.

Mae hyn yn addas ar gyfer unrhyw oed, ac ar gyfer y rhai sydd â sgiliau cerddorol cychwynnol neu rai uwch.

Mae grwpiau’n creu darn gwreiddiol ogerddoriaeth ac yn gweithio at berfformio neu recordio’u cyfansoddiad ar y diwedd.

Fe fyddwn yn teilwra’r gweithdai i anghenion eich grŵp ac i'ch graddfa amser chi.

Cerddoriaeth Ddigidol

Click to read more.
Mae’n gweithdai Cerddoriaeth Ddigidol yn cynnwys amrywiaeth eang o feysydd ac mae’n hyblyg iawn. Gall cyfranogwyr recordio unrhyw beth o offerynnau cerdd i seiniau bob dydd ac yna ddefnyddio cyfrifiadur i drin y recordiadau hynny i greu cyfansoddiadau. Gallwn hefyd gynnal gweithdai sy’n creu cerddoriaeth ar gyfer gofynion arbennig tebyg i draciau sain neu gemau cyfrifiadurol. Mae’r gweithdai hyn yn gweithio’n dda gyda grwpiau bychain. Maen nhw’n addas ar gyfer pobl heb ddim sgiliau cerddorol a’r rhai hynny sydd dipyn yn nes ymlaen. Mae plant ifanc yn ymateb yn arbennig o dda gan eu bod yn gallu mwynhau chwarae gyda’r seiniau.

DJio

Click to read more.

Mae troelli yn weithgaredd deniadol iawn, a gellir ei ddefnyddio gyda cherddoriaeth o
nifer o genres.

Mae gweithdai’n ddeinamig, hyblyg, ac yn fwy na dim, yn hwyl.

Mae hyn yn addas ar gyfer y rhai sy’n dechrau a’r rhai â sgiliau cerddorol uwch.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn dysgu sut mae cydweddu curiadau, crafu, torri a jyglo curiadau, defnyddio Finyl, CD ac MP3 a chymysgu digidol arall.

Yn ogystal â bod yn gelfyddyd ei hun, mae troelli yn gweithio’n dda fel cefndir ar gyfer perfformiadau fel theatr a dawns.

Gall troelli crafu gael eigynnwys mewn perfformiad band byw.