Plant Mewn Angen

Felly, aethom ati i lunio prosiect a fyddai’n cynyddu hyder, yn cynyddu dyheadau pobl ifanc ar gyfer y dyfodol ac yn cefnogi datblygu sgiliau sylfaenol y bobl ifanc, gan sicrhau fod ganddynt fodelau rôl a dylanwadau positif yn eu bywydau. Roedd y prosiect yn un mor llwyddiannus fel y cawsom grant pellach am dair blynedd arall sy’n golygu mai 2017 fydd y flwyddyn olaf.

Gan ein bod bellach ym mlwyddyn olaf y prosiect, pa well amser i edrych yn ôl a chofio'r holl bobl ardderchog y buom yn cydweithio â hwy a chanlyniadau rhagorol pob prosiect unigol. 

Blynyddoedd 1-3

Gwnaethom ddechrau’r prosiect drwy ymgysylltu â phobl ifanc ar draws Casnewydd. Trefnodd y cyfranogwyr eu digwyddiadau arddangos eu hunain yn llwyddiannus gan gyfrannu at y gymuned ehangach, trwy gymryd rhan mewn digwyddiadau a drefnwyd yn lleol a defnyddio siopau gwag yng nghanol Casnewydd.

 

Blwyddyn 4

Ym mlwyddyn 4 y prosiect hwn, buom yn gweithio â 126 o bobl ifanc ar draws De Cymru, gan weithio gyda Barnado’s a Gwasanaethau Ieuenctid mewn pedwar clwb ieuenctid ledled Blaenau Gwent.  Nod y prosiect oedd hyrwyddo eu hannibyniaeth a lleihau ynysu cymdeithasol yn achos pobl ifanc ag anabledd dysgu, anabledd corfforol a/neu anhwylder ar y sbectrwm awtistig.

Blwyddyn 5

Yn y bumed flwyddyn buom yn cydweithio ag 84 o bobl ifanc ledled De Cymru. Buom yn gweithio unwaith eto mewn partneriaeth â Barnardo's, gan gynnal gweithdai ysgrifennu caneuon gyda grŵp a gyflwynodd berfformiad terfynol o flaen eu cyfoedion a’u teuluoedd. Buom yn gweithio â hwy eto dros yr haf fel rhan o 'ysgol haf,' lle buont yn ysgrifennu cerddoriaeth newydd, yna’n ei recordio a’i pherfformio unwaith eto.

Blwyddyn 6

A ninnau bellach ym mlwyddyn olaf y prosiect, mae’n drist gweld popeth yn dirwyn i ben. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Barnardo’s yng Nglyn Ebwy i ddarparu gweithdai ysgrifennu caneuon a pherfformio ac yn gobeithio gwella eu hannibyniaeth drwy gyfrwng cerddoriaeth. Mae’r grŵp wedi ysgrifennu cân ardderchog am eu cymuned leol a gobeithiwn eu gweld yn ei pherfformio ac yn ei recordio yn fuan iawn.