Blynyddoedd 1-3

Gwnaethom ddechrau’r prosiect drwy ymgysylltu â phobl ifanc ar draws Casnewydd. Trefnodd y cyfranogwyr eu digwyddiadau arddangos eu hunain yn llwyddiannus gan gyfrannu at y gymuned ehangach, trwy gymryd rhan mewn digwyddiadau a drefnwyd yn lleol a defnyddio siopau gwag yng nghanol Casnewydd. Roeddem yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau achrededig gan gynnwys troelli disgiau, ysgrifennu caneuon, ‘MCing’, ysgrifennu geiriau, peirianneg sain, creu curiad, cynhyrchu llwyfan, goleuo a sain a hyrwyddo digwyddiadau.

Yn yr 2il a’r 3edd flwyddyn ymestynnwyd ein prosiect i Gasnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Abertawe a Phen-y-bont Ar Ogwr. Buom yn gweithio â'r sefydliadau canlynol:
• Cymunedau yn Gyntaf y Betws
• Prosiect Aspire (Clwb Ieuenctid Ringland).
• Rhaglen Include yng Nghaerffili.
• Barnardo’s
• Prosiect Pobl Ifanc Sengl Ddigartref Abertawe.

Buom yn gweithio gyda phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig, anawsterau ymddygiadol a chymdeithasol yn ogystal â gweithio gyda phlant menywod oedd wedi cael eu cam-drin sy'n byw mewn llochesi.  Buom yn cynnal gweithdai rhythm, uwch dechnoleg cerddoriaeth a gweithdai DJ yn ogystal â sesiynau cyfansoddi caneuon a arweiniodd at recordiad terfynol. 

Dros y tair blynedd gyntaf, buom yn gweithio â 400 o bobl ifanc.