Hyfforddiant Tiwtoriad

Cerddoriaeth Gymunedol mewn Lleoliadau

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Cerddorion cymunedol a chanddynt rywfaint o brofiad o arwain gweithdy mewn lleoliad cymunedol, a fyddai’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio mewn lleoliadau iechyd meddwl.
Cerddorion a chanddynt brofiad o weithio’n broffesiynol ym maes Iechyd Meddwl neu ddefnyddwyr gwasanaeth a hoffai ddod â’u profiad cerddorol i leoliadau iechyd meddwl.
Bydd y cwrs yn trafod y canlynol:

• Creu, addasu ac arwain gweithgareddau cerddorol priodol ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl.
• Magu hyder wrth weithio gyda phobl fregus neu ofidus.
• Deall terfynau rôl cerddorion cymunedol; am beth ydych chi’n gyfrifol ac am beth nad ydych chi’n gyfrifol, a phryd y mae angen gofyn am gymorth.
• Sut i gynnwys a grymuso pobl mewn grwpiau.
• Cyflwyniad i rai o’r problemau a wynebir gan ddefnyddwyr y gwasanaeth iechyd meddwl.
• Arweinyddiaeth grŵp a datblygiad.
• Cynllunio a gweithio hyblyg.
• Rheoli disgwyliadau mewn grwpiau.
• Cyfathrebu effeithiol ag asiantaethau a sefydliadau.
• Rhoi a derbyn adborth, gan gynnwys myfyrio ar eich ymarfer eich hun.
D.S. Ni fydd y cwrs yn trafod gwneud diagnosis neu wella cyflyrau iechyd meddwl neu hyfforddiant therapi cerddoriaeth.
Yn ogystal â gwaith ymarferol a thrafodaethau wedi’u harwain gan diwtoriaid, bydd elfen gref o ddysgu ar y cyd, ynghyd â thasgau grŵp bach a mawr, ymarfer dysgu ac ymchwil. Hefyd byddwn yn annog yr arfer o fyfyrio ac adborth strwythuredig fel dyfais gydol oes ar gyfer ymarfer gorau.
Ochr yn ochr â’r cwrs, bydd yr hyfforddeion yn cael y cyfle i gael profiad gwaith mewn gweithdy cerddoriaeth gymunedol gyfredol mewn lleoliad iechyd meddwl.

Dyddiadau: Chapter, Caerdydd – Chwefror 2020 – 3, 10, 11, 17, 18, 24 & 25

Deadline for applications: 20th January 2020

Ydych chi’n gerddor neu’n athro neu athrawes cerddoriaeth? Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn Diwtor Cerdd Gymunedol?

Yna mae ein rhaglen Hyfforddiant Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol achrededig yn berffaith ar eich cyfer chi.

Hyfforddiant a gynhelir yn fuan

Cyrsiau Hyfforddi Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol, Cwrs 12 wythnos, Hydref, Gogledd Cymru (Llandudno)

Rydym wedi bod yn cynnal y cwrs hwn am 25 mlynedd ac mae ein hyfforddeion wedi bod yn mynd ymlaen i weithio fel tiwtoriaid mewn amrywiaeth o leoliadau drwy Gymru gyfan.

Dyma’r unig gwrs hyfforddi yng Nghymru sy’n arwain at dystysgrif achrededig sy’n canolbwyntio ar gynnal gweithdai.

Fel dilyniant i’r cwrs hwn ceir nifer cyfyngedig o leoliadau taledig i gysgodi un o’n tiwtoriaid, a chael profiad go iawn o brosiect, er mwyn rhoi’r hyn a ddysgwyd ar waith yn ymarferol.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhai sy’n mynychu’r cwrs yn cytuno y bydd yn fanteisiol ichi yn ystod unrhyw gyfnod o’ch gyrfa gerddorol:

"I ddechrau roeddwn wedi meddwl y byddai bod yn diwtor cerddoriaeth gymunedol yn ffordd newydd bleserus o wneud ychydig o arian ychwanegol pan nad oeddwn yn teithio neu’n recordio, ond mae gwneud y cwrs hyfforddi wedi agor y drws i gymaint mwy na hynny. Mae’r boddhad ydw i’n ei gael wrth wneud gwahaniaeth gwirioneddol i sefyllfaoedd pobl, drwy gyfrwng cerddoriaeth, yn aruthrol. Roeddwn yn gerddor profiadol ond yn sicr doeddwn i ddim yn hwylusydd gweithdy profiadol, a rhoddodd y cwrs yma’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol imi fynd â cherddoriaeth allan i ble mae’n gwneud gwahaniaeth go iawn."

Dan Swain

9Bach

Rydym yn chwilio am gerddorion nad ydynt yn gyfarwydd â’r arfer, a rhai sydd eisiau gwybod mwy am Wersi Cerddoriaeth Gymunedol, a thiwtoriaid profiadol sy’n awyddus efallai i ymestyn eu portffolio neu wella rhai agweddau o’u gwaith. Gall cerddorion newydd neu chwilfrydig ddysgu sgiliau cynnal gweithdai, tiwtora ac egwyddorion craidd hwyluso gweithdai grŵp.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch ni i [email protected]
Neu ffoniwch 02920 838060