Hyfforddiant Tiwtoriad

Yn 2017 bu CGC yn ddigon ffodus a hynod ddiolchgar o dderbyn gwerth 4 blynedd o gyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn er mwyn parhau i gynnal ac ehangu ein prosiect hyfforddi.

Drwy gydol 2017 a 2018 rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i diwtoriaid newydd a phrofiadol fel ei gilydd, drwy gynnal cyrsiau hyfforddi Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol a dyddiau Datblygu Proffesiynol Parhaus yn ogystal â lleoliadau a phrentisiaethau ar gyfer tiwtoriaid llai profiadol.

Ydych chi’n gerddor neu’n athro neu athrawes cerddoriaeth? Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn Diwtor Cerdd Gymunedol?

Yna mae ein rhaglen Hyfforddiant Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol achrededig yn berffaith ar eich cyfer chi.

Hyfforddiant a gynhelir yn fuan

Cyrsiau Hyfforddi Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol, Cwrs 12 wythnos, Hydref, Gogledd Cymru (Llandudno)

Rydym wedi bod yn cynnal y cwrs hwn am 25 mlynedd ac mae ein hyfforddeion wedi bod yn mynd ymlaen i weithio fel tiwtoriaid mewn amrywiaeth o leoliadau drwy Gymru gyfan.

Dyma’r unig gwrs hyfforddi yng Nghymru sy’n arwain at dystysgrif achrededig sy’n canolbwyntio ar gynnal gweithdai.

Fel dilyniant i’r cwrs hwn ceir nifer cyfyngedig o leoliadau taledig i gysgodi un o’n tiwtoriaid, a chael profiad go iawn o brosiect, er mwyn rhoi’r hyn a ddysgwyd ar waith yn ymarferol.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhai sy’n mynychu’r cwrs yn cytuno y bydd yn fanteisiol ichi yn ystod unrhyw gyfnod o’ch gyrfa gerddorol:

"I ddechrau roeddwn wedi meddwl y byddai bod yn diwtor cerddoriaeth gymunedol yn ffordd newydd bleserus o wneud ychydig o arian ychwanegol pan nad oeddwn yn teithio neu’n recordio, ond mae gwneud y cwrs hyfforddi wedi agor y drws i gymaint mwy na hynny. Mae’r boddhad ydw i’n ei gael wrth wneud gwahaniaeth gwirioneddol i sefyllfaoedd pobl, drwy gyfrwng cerddoriaeth, yn aruthrol. Roeddwn yn gerddor profiadol ond yn sicr doeddwn i ddim yn hwylusydd gweithdy profiadol, a rhoddodd y cwrs yma’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol imi fynd â cherddoriaeth allan i ble mae’n gwneud gwahaniaeth go iawn."

Dan Swain

9Bach

Rydym yn chwilio am gerddorion nad ydynt yn gyfarwydd â’r arfer, a rhai sydd eisiau gwybod mwy am Wersi Cerddoriaeth Gymunedol, a thiwtoriaid profiadol sy’n awyddus efallai i ymestyn eu portffolio neu wella rhai agweddau o’u gwaith. Gall cerddorion newydd neu chwilfrydig ddysgu sgiliau cynnal gweithdai, tiwtora ac egwyddorion craidd hwyluso gweithdai grŵp.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch ni i [email protected]
Neu ffoniwch 02920 838060