Newyddion

Bioffoni – Ucheldir

Cafodd ‘Bioffoni’ ei lansio gan Cerdd Gymunedol Cymru yn y dyddiau sy’n arwain at Wythnos Natur Cymru .

Mae’r prosiect cyfranogol cyffrous hwn yn cyfuno materion ecolegol, ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth a chyfansoddi cerddoriaeth.

Drwy weithio â phreswylwyr lleol bydd ‘Bioffoni’ yn creu darnau newydd o gerddoriaeth ar gyfer ardaloedd topograffig penodol ledled Cymru gan gynnwys: afonydd, môr ac arfordir, choetiroedd a ucheldir.

Cynhelir cam nesaf ‘Bioffoni’ ym Mannau Brycheiniog a bydd yn cynnwys sgwrs a thaith gerdded ac archwilio gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd hyn wedyn yn cael ei ddilyn gan weithdai cyfansoddi cerddoriaeth yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus.

Byddwch yn gweithio tuag at ysgrifennu cerddoriaeth newydd sy’n seiliedig ar gasglu data ac a ysbrydolwyd gan yr amgylchedd lleol. Bydd y cyfan yn arwain at berfformiad a /neu recordiad ar y diwrnod olaf.

Mae ‘Bioffoni’ yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n ddilyniant i’r gwaith ymchwil a datblygiad a wnaed y llynedd.

Pimp My Uke – Siôn Tomos Owen

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Siôn Tomos Owen. 

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Siôn Tomos Owen, Treorci yng Nghwm Rhondda.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Er mai cartŵns du a gwyn yw fy nghomics, mae fy arddull wrth beintio yn lled-haniaethol a lliwgar iawn, gyda llawer o gymysgu glân ar strôcs y brwsh.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Mae Hodgkins, Hundertwasser a Kandinski wedi cael dylanwad mawr arna i.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Wrth beintio cyfres o furluniau ar gyfer y gyfres Pobol y Rhondda ar S4C, mi wnes i lunio murlun 3 x 5 troedfedd ar y thema Natur gyda brithyll enfawr yn y canol, ar ben mynydd Bwlch yng nghanol storm. Un o’r syniadau gwirionaf ges i erioed oherwydd mi fu bron i mi â rhewi, ond roedd o’n edrych yn dda ar y teledu!

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Mae’n llawer haws ac yn llawer mwy twym peintio iwcalili bychan yng nghanol yr haf, o gymharu â murlun ar ben mynydd yn y gaeaf.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Yn gyntaf, roeddwn i’n llawn chwilfrydedd ac yna dechreuais deimlo’n gynhyrfus iawn o feddwl fy mod yn gwneud rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi ei wneud o’r blaen.

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!

Trefnwch eich Lle mewn Gweithdy Heddiw – Rhaglen Newydd CGC o Weithdai a Gwasanaethau ar gyfer Tymor yr Hydref 2017

Mae’n bleser gennym gyhoeddi rhaglen newydd o weithdai a gwasanaethau ar gyfer tymor yr hydref 2017. 
Gellir addasu pob un o’n gwasanaethau yn gyfan gwbl i gwrdd â’ch anghenion fel unigolyn neu fel sefydliad ac maent yn cael eu hargymell yn fawr iawn gan rai sydd eisoes wedi eu defnyddio,

 

Cerdd Gymunedol Cymru

Gweithdai a Hyfforddiant 2017

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi ategu ein gwasanaeth drwy alluogi pobl ifanc i fynegi eu syniadau a’u gweledigaeth drwy gyfrwng cerddoriaeth drwy ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion, gan arwain at ganlyniadau llwyddiannus!

Liz Davidson

Anabledd Dysgu Cymru.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn cymryd amser i bori drwy’r amrywiaeth eang o wasanaethau y gallwn eu darparu. Bydd rhywbeth ar gyfer pawb.

Os hoffech archebu gweithdy heddiw, neu os dymunwch gael rhagor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â ni ar:

[email protected]

02920 838060

Pimp My Uke – Rhys Padarn Jones

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Rhys Padarn Jones. 

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Fy enw i yw Rhys Padarn Jones. Rwy’n byw ym Mhontarddulais ger Abertawe, ond yn dod yn wreiddiol o Landdarog, Sir Gaerfyrddin. Rwy’n athro cynradd mewn ysgol Gymraeg ac yn mwynhau arlunio â phaent acrylig yn fy amser rhydd. Gellir gweld rhai darnau o’m gwaith yn www.orielodl.com a @rhyspadarn

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Rwy’n gobeithio y byddai pobl eraill yn disgrifio fy nghelfyddyd fel rhywbeth eithaf unigryw. Rwy’n credu’n gryf mewn digon o liwiau a siapiau beiddgar. Fyddai fy ngwaith ddim yn gweithio heb eiriau. Mae pob cynfas yn cynnwys llun wedi ei lunio o eiriau. Rwy’n defnyddio geiriau caneuon, barddoniaeth, hwiangerddi, dyfyniadau ayyb. Mae’r geiriau ydw i’n eu defnyddio bron bob amser yn rhai Cymraeg. Mae gennym ni gyfoeth o feirdd a bandiau Cymraeg yng Nghymru, rwy’n credu fod fy nghelfyddyd i yn ffordd arall o’u hyrwyddo a’u tanlinellu.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Wn i ddim i ddweud y gwir. Fel llawer o bobl, pan yw’n fater o gelfyddyd, rydw i’n gwybod beth sy’n apelio ac yn gwybod beth nad ydw i’n ei hoffi. Nid ydw i wedi ceisio copïo arddull unrhyw un nac unrhyw beth ydw i wedi ei weld o’r blaen. Mae’n debyg mai’r dylanwadau mwyaf yw’r beirdd a’r cyfansoddwyr geiriau sy’n rhoi cymaint o bleser imi wrth eu defnyddio. Os yw cân arbennig yn apelio neu os yw cerdd yn golygu rhywbeth imi, yn sicr byddaf yn ceisio cael caniatâd i ddefnyddio’r geiriau yn fy ngwaith.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Mae gennym ni wal nodwedd yn yr ystafell lle mae’r toiled ar y llawr gwaelod gyda montage o’m gwaith celf (ar ffurf papur wal)

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Rwy’n credu fod iwcalili yn llawer mwy o sialens. Mae peintio ar wyneb fflat un dimensiwn fel cynfas yn llawer haws.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Roeddwn yn sicr y byddai’n rhaid i’r iwcalili fod yn lliwgar a chynnwys rhai geiriau Cymraeg. Gan ei fod yn offeryn cerdd, roeddwn i’n awyddus i gynnwys geiriau cân. Er mwyn apelio at amrywiaeth eang o bobl (Cymry Cymraeg a rhai di-Gymraeg) roeddwn yn meddwl y byddai Calon Lân yn ddewis poblogaidd. Byddai cael digon o galonnau ar y cynllun nid yn unig yn creu patrwm diddorol ond gallai hefyd gynrychioli hoffter darpar berchennog yr iwcalili o gerddoriaeth.

Sut mae’r gwaith gorffenedig yn cymharu â’ch syniadau cyntaf ac ydych chi’n fodlon ar y canlyniadau? (os ydych chi wedi cychwyn arni)

Mae pethau’n mynd yn dda hyd yma. Gwyliwch y gofod!

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Gemma Green-Hope. 

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Gemma Green-Hope yw fy enw i. Rwy’n animeiddwraig ac yn arlunwraig ac yn dod o Sir Benfro, Gorllewin Cymru. Rwy’n byw ac yn gweithio yn nhref fechan Trefdraeth, wedi fy amgylchynu gan fryniau, coedwigoedd a’r môr ac mae hyn i’w weld yn aml yn fy ngwaith.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Rwy’n gweithio gan amlaf gan ddefnyddio technegau traddodiadol, stop-symudiad ac animeiddio â llaw. Rwyf yn gwneud ac yn peintio fy mhropiau a’m cefndiroedd gan ddefnyddio clai, papur wedi’i dorri a gouache. Yn fy ngwaith arlunio ac animeiddio rwy’n cael fy nenu at y rhyngweithio rhwng pobl a byd natur, ac rwyf wrth fy modd yn adrodd straeon rhyfedd.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Gan mai gwaith animeiddio ydw i’n ei wneud fwyaf, mae ffilm bob amser wedi bod yn ddylanwad mawr arnaf. Rwyf wrth fy modd â’r cyfuniad o animeiddio a digwyddiadau byw, a’m hoff gyfarwyddwr yw Jan Švankmajer, yr animeiddiwr swrrealaidd o Wlad Tsiec. Mae’n peri i wrthrychau ddod yn fyw ac actio storïau sy’n aml yn eithaf tywyll a swrreal. Yn yr un modd, mae llên gwerin a chwedlau tylwyth teg wedi apelio ataf erioed, a’r cyfuniad o ffantasi a realiti. Planhigion ac anifeiliaid sy’n gallu trawsnewid a siarad. Un o fy hoff lyfrau yw The Bloody Chamber gan Angela Carter, sef casgliad o straeon byrion sy’n dangos dylanwad straeon tylwyth teg clasurol; maent yn llawn o symbolaeth ryfedd a chreulon. Gan fod naratif yn rhan mor bwysig o’m gwaith, rwy’n mwynhau nofelau graffig, a pheintiadau a darluniadau sy’n adrodd stori.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Rwy’n cael pleser mawr iawn yn peintio gwrthrychau 3d, ac rwy’n gwneud ac yn peintio llawer o’r propiau ar gyfer fy animeiddiadau, felly rwyf weithiau yn fy nghael fy hun yn peintio casgliadau bisâr o eitemau, fel cyfres o goesau digorff neu lygaid! Ond mae’n debyg mai’r peth mwyaf anarferol wyf i wedi ei beintio yw iwcalili!

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Yr hyn sy’n ardderchog ynglŷn ag animeiddio yw eich bod yn gallu cymryd gwrthrychau cyffredin a rhoi cymeriad a stori iddyn nhw drwy ddefnyddio symudiad. Mae peintio’r iwcalili yn ffordd arall o roi cymeriad i’r offeryn.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Gorchuddio’r offeryn â phatrwm addurniadol sy’n adrodd stori, fel bod angen ichi edrych yn agos ac archwilio’r manylion i weld beth sy’n digwydd.

Mae’n edrych yn dda hyd yn hyn, rwy’n hoffi’r ffaith fod y cynllun wedi ei lapio o amgylch corff yr iwc ac mae peintio arteffactau wedi apelio erioed. Fel arfer rwy’n gweithio ar raddfa lawer mwy i gael effaith ond rydw i wedi mwyhau’r sialens o addurno’r offeryn bach diymhongar hwn. Mae wedi bod yn hwyl

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!

Pimp My Uke – Kerry Evans

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Kerry Evans.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Mae’n debyg fod fy arddull gan amlaf yn un eithaf darluniadol. Er hynny, dros y blynyddoedd rwyf wedi gwneud cannoedd o weithiau comisiwn, unrhyw beth o dirluniau i bortreadau, felly rwyf wedi gorfod bod yn barod i addasu. Yn ystod y deuddeng mlynedd diwethaf, rwyf wedi canolbwyntio’n bennaf ar yr arddull yr wyf fwyaf adnabyddus amdano, sydd wedi ei ddylanwadu’n drwm gan gelfyddyd tatŵs traddodiadol.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Dylanwadau eraill yw celfyddyd Fecsicanaidd a Chiwbaidd, mae murluniau Diego Rivera wedi fy ysbrydoli erioed. Hefyd, artistiaid posteri fel Rick Griffin a Gary Houston. 

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Y peth mwyaf anarferol imi ei beintio yw carreg fedd.

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Mae’r iwcalili yn heriol oherwydd y cromliniau a’r llinynnau (heb sôn am y twll reit yn y canol) ond rwy’n aml yn uwchgylchu ac yn peintio hen gistiau a darnau o ddodrefn ac arlunio arnynt felly rwyf wedi arfer addasu i weithio ar arwynebau crwm a darniog.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Fy syniad gwreiddiol oedd darlunio cwpl o benglogau ar gefndir o goedwig ond roedd arnaf angen gwagle eang ac roedd y twll yn y ffordd. Doeddwn i ddim yn hoffi’r syniad o’i roi ar y cefn felly mi benderfynais ar y fôr forwyn a fyddai’n gallu plygu o amgylch y rhwystrau ar y blaen. Rwyf wrth fy modd â thatŵs morol hen ffasiwn ac mae na long ar y cefn.

Sut mae’r gwaith gorffenedig yn cymharu â’ch syniadau cyntaf ac ydych chi’n fodlon ar y canlyniadau? 

Mae’n edrych yn dda hyd yn hyn, rwy’n hoffi’r ffaith fod y cynllun wedi ei lapio o amgylch corff yr iwc ac mae peintio arteffactau wedi apelio erioed. Fel arfer rwy’n gweithio ar raddfa lawer mwy i gael effaith ond rydw i wedi mwyhau’r sialens o addurno’r offeryn bach diymhongar hwn. Mae wedi bod yn hwyl.

http://www.kerryevansart.co.uk/

Mae’n edrych yn dda hyd yn hyn, rwy’n hoffi’r ffaith fod y cynllun wedi ei lapio o amgylch corff yr iwc ac mae peintio arteffactau wedi apelio erioed. Fel arfer rwy’n gweithio ar raddfa lawer mwy i gael effaith ond rydw i wedi mwyhau’r sialens o addurno’r offeryn bach diymhongar hwn. Mae wedi bod yn hwyl

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!

Pimp My Uke – Eurfryn Lewis

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Eurfryn Lewis

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Fy enw i yw Eurfryn Lewis ac rwy’n dod o Dregaron.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Argraffydd ydw i’n bennaf ond rwy’n defnyddio sawl techneg wahanol yn fy ngwaith gan gynnwys siarcol, olew a chyfryngau cymysg. Mae fy nhreftadaeth Gymreig yn dylanwadu arnaf ac mae fy ngwaith yn darlunio Cymry cefn gwlad Ceredigion, corau meibion a rygbi.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Mae ‘na sawl dylanwad gan gynnwys ysgythriadau Rembrandt, Albrecht Dürer a Christopher Nevinson. A hefyd arlunwyr mawr o Gymru megis  Aneurin Jones a Kyffin Williams.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Iâr bren, fersiwn maint plentyn o Dardis Dr Who a Chastell Elsa o Frozen!!!!

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Hynod o debyg gan eich bod yn peintio ar wyneb pren, ond fod y siâp yn wahanol! Mae peintio iwcalili yn gryn dipyn o hwyl!

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Fy syniad cyntaf oedd peintio côr meibion ar yr iwc - rwyf wedi fy ysbrydoli gan fy mhrofiad personol o ganu yn y Royal Albert Hall yng ngŵyl y corau meibion ers i imi fod yn fy arddegau. Côr Meibion Llundain yw’r côr ar yr offeryn.

Sut mae’r gwaith gorffenedig yn cymharu â’ch syniadau cyntaf ac ydych chi’n fodlon ar y canlyniadau? (os ydych chi wedi cychwyn arni)

Ydw , rydw i’n hynod o fodlon ar y canlyniad ac rydw i mor falch fy mod wedi cael y cyfle i addurno ychydig ar iwc ac ychwanegu nodyn cerddorol!

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!

Pimp My Uke – Rhiannon Roberts

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Rhiannon Roberts, sy’n dod yn wreiddiol o Aberaeron yng Ngorllewin Cymru ac sy’n byw ar hyn o bryd gyda’i chwaer ym Mae Caerdydd. 

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Mae gen i arddull od a lliwgar. Rwy’n hoffi dod â morluniau a thirluniau Cymru yn fyw drwy ychwanegu elfen o hud at bob darn. Mae’n hwyl ac yn llawn cymeriad. Rwy’n hoffi peintiadau sy’n denu’r llygad ac sy’n gwneud i eraill deimlo’n hapus. 

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Rwy’n hoffi artistiaid fel Kandinsky sy’n gwneud llawer o ddefnydd o siapiau a lliw. Rwy’n cael fy ysbrydoli’n bennaf gan yr hyn sydd o’m cwmpas – tref brydferth Aberaeron a’i phorthladd, ei thai a’i chychod lliwgar. Mae Bae Caerdydd hefyd yn lle hardd iawn. Mae pobl hefyd yn fy ysbrydoli – rwy’n cael llawer o syniadau a chynghorion gan fy ffrindiau a chan y teulu.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Rwy’n peintio’r peth mwyaf anarferol hwn ar hyn o bryd – sef Ci Eira 1.5m! Rwyn ei beintio ar gyfer prosiect Tŷ HafanSili. Bydd llawer o gŵn yn cael eu harddangos o amgylch Caerdydd a’r Fro o ddiwedd mis Medi ymlaen. Yn rhyfedd mae’r Iwcalili yn llawer haws i’w pheintio! Eto mae’n dal yn her ac rwy’n mwynhau arbrofi wrth beintio gwrthrychau gwahanol yn hytrach na pheintio ar bapur bob amser.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Y syniad cyntaf ar gyfer yr Iwcalili oedd llunio rhywbeth cerddorol wrth gwrs, fodd bynnag roeddwn i’n gwybod fy mod eisiau defnyddio fy arddull arbennig i a dangos rhywfaint o’r môr a’r tir. Roeddwn hefyd eisiau cael thema Gymreig oedd yn cynnwys defaid a thelyn a chennin Pedr. Y bwriad yw cael iwcalili hapus a hynod sy’n rhoi gwledd ddiddiwedd o liwiau a phatrymau.

Ar hyn o bryd rwyf hanner ffordd drwy’r gwaith o beintio’r iwcalili ac mae’n dod yn ei flaen yn dda iawn. Hyd yn hyn, mae’n edrych fel yr oeddwn i’n ei fwriadu gyda digon yn digwydd yn y cynllun! Rwy’n gwybod y bydd yn edrych yn well fyth pan fyddaf yn ychwanegu mwy o fanylion ac amlinell ddu.

www.rhiannonart.co.uk

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!

Pimp My Uke – Chris Jones

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Chris Jones.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Realaeth liw yn bennaf ond rydw i wedi creu rhywfaint o gelfyddyd ddigidol hefyd. 

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Drew Sturzan sydd wedi creu’r posteri ar gyfer llawer o fy hoff ffilmiau. Pawb mwy neu lai yng Nghomics Marvel. Rwy’n tybio fy mod yn hoffi pob artist, ac rwy’n ceisio cael cymaint o ysbrydoliaeth o gymaint o leoedd/pobl ag sydd bosibl felly mae’n anodd cyfyngu pethau!

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Rwy’n credu mai’r peth mwyaf rhyfedd hyd yma yw pin bowlio!

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Gwaith llawer mwy anodd gan ei bod yn bosibl gosod iwcalili yn fflat! Does dim angen poeni ei bod yn rholio o gwmpas ar baent gwlyb.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Allwn i lwyddo i’w pheintio’n ddu ac ysgrifennu Star Wars arni?! Naw gwaith allan o ddeg Star Wars yw’r ffynhonell sy’n fy ysbrydoli.

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!