Newyddion

Djembalaya

Diolch i arian Dysgu a Gwaith, bu’n bosibl i CGC gynnig diwrnod llawn o weithdai drymio agored (a di-dâl) fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion, gan ganolbwyntio ar rhythmau o Orllewin Affrica a De America.

Ar 19 Mehefin cynhaliodd y tiwtor, Ron McCauley, ddau weithdy drymio â llaw, gan ddysgu’r cyfranogwyr am hanes y drymiau yr oeddynt yn eu chwarae, a chan eu harwain drwy’r ymarferion gwahanol sy’n rhoi sylw i dôn a rhythm.

Bu CGC yn ffodus o allu cyfarfod a chydweithio â llawer o gyfranogwyr talentog a brwdfrydig drwy gydol y dydd. Roeddynt yn ddysgwyr cyflym iawn ac yn awyddus i ddysgu, ac roedd hynny’n dod ag egni rhyfeddol i’r sesiynau. Ar ôl awr yn unig roeddynt yn cynhyrchu sain ardderchog ac yn chwarae’n fyrfyfyr fel petaent wedi bod yn gwneud hynny ers blynyddoedd.

Diolch eto i Dysgu a Gwaith, gan na fyddem wedi gallu cynnal y sesiynau hebddynt ac roedd yn gyfle rhagorol cael bod yn rhan o fenter mor fuddiol.

Elusen Gerddoriaeth yn Lansio Prosiect Corawl a Cherddoriaeth Amlddiwylliannol ym Merthyr

Mae Cerdd Gymunedol Cymru (CGC), sy’n elusen drwy Gymru gyfan, yn cyflwyno “Unideg” – sef prosiect newydd sbon ym Merthyr Tudful, sydd wedi ei ariannu gan gynllun loteri Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd y prosiect yn cychwyn ym mis Medi ac yn canolbwyntio ar ddwyn cymunedau cyfoethog ac amrywiol Merthyr ynghyd i greu cerddoriaeth gyffrous fel rhan o gôr a grwpiau cerddorol eraill.

Eglurodd Hannah Jenkins, Cyfarwyddwr CGC mai craidd y prosiect oedd integreiddio a chymryd rhan,

Rydym yn gwybod fod cerddoriaeth yn gallu llunio cysylltiadau cymunedol cadarn, chwalu rhwystrau a magu hunanhyder a hunan barch.

Gwnaethom ddatblygu’r prosiect hwn i hyrwyddo perthynas bositif rhwng cymuned Merthyr a’r rhai sydd wedi dewis ymgartrefu yn y dref drwy ddathlu diwylliannau ein gilydd drwy gyfrwng cerddoriaeth.

Fel Cymru, mae nifer o’r cymunedau sydd wedi ymgartefu yma yn ddiweddar, gan gynnwys Gwlad Pwyl, Yr Eidal a Gana, yn dod â threftadaeth gerddorol gyfoethog ac mae’r elusen yn awyddus i archwilio’r rhain, gan gydweithio â’r gwahanol wledydd i ganfod ffordd o ddathlu’r elfennau hynny sy’n gyffredin iddynt.

Meddai Hannah,

Byddem yn hoffi integreiddio’r traddodiadol a’r cyfoes a datblygu côr a grŵp cerddorol y gall pawb eu mwynhau.

Rydym yn awyddus tu hwnt i weld y prosiect yn canolbwyntio ar rannu a dysgu am ddiwylliant y naill a’r llall, gan ddathlu’r amrywiaeth a’r elfennau sy’n debyg yn y gerddoriaeth sy’n cael ei rhannu.

Fel rhan o’r prosiect bydd sesiynau’n cael eu rhedeg gan gyfarwyddwr cerddoriaeth profiadol i greu côr a grŵp cerddorol a fydd yn perfformio yn y Tŷ Coch.

Yn ychwanegol at y canu, bydd yr elusen hefyd yn rhoi cyfle i gerddorion ddod â’u hofferynnau eu hunain i gyfrannu at y sain ac amrywio’r dylanwadau cerddorol.

Mae CGC yn chwilio am unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect hwn a stori i’w hadrodd neu gerddoriaeth i’w rhannu. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r elusen ar 02920 838060 neu [email protected]

Gweithdai Drymio Rhad Ac Am Ddim

Mae’r gweithdai hyn yn hwyliog, yn rhyngweithiol ac yn bennaf oll, yn addysgiadol. Dewch i ymuno â’n tiwtor arbenigol wrth inni dreulio’r diwrnod cyfan yn archwilio rhythmau De America a Gorllewin Affrica, gan chwarae ar amrywiaeth o wahanol offerynnau taro gan ddefnyddio sawl arddull gwahanol.

Nid oes angen unrhyw brofiad a does dim rhaid dod â dim gyda chi, dewch draw i roi cynnig ar rywbeth newydd gyda grŵp o’ch cyfoedion, a hynny mewn awyrgylch ymlaciol a chyfeillgar. Ac o bosibl byddwch yn canfod hobi am oes.

Cyswllt i [email protected] neu 02920 838060.

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn awyddus i recriwtio Cynorthwyydd Prosiect a Gweinyddwr yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, ond a fydd yn golygu rhywfaint o deithio ledled Cymru.

Rydym yn sefydliad celfyddydau cymunedol gyda 25 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel, gan gyffwrdd bywydau dros 50,000 o bobl ers ei sefydliad ac wedi trawsnewid tirwedd cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru.

Ein nod sylfaenol yw cyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysgu, yn y lle cyntaf ac yn bennaf drwy greu cerddoriaeth.

Rydym yn datblygu gweithdai cerddoriaeth gyfranogol, cynlluniau mentora a hyfforddiant cerddoriaeth gymunedol ledled Cymru.  Rydym yn gweithio’n strategol i ganfod angen ac yn darparu prosiectau yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu, chwarae, recordio neu berfformio eu cerddoriaeth eu hunain, gan ddefnyddio ymarferwyr celfyddydau cymunedol hyfforddedig a phrofiadol.adol.

Rydym yn credu’n gryf mewn gweithio mewn partneriaeth.  Fel elusen rydym yn codi arian am brosiectau penodol ac yn dibynnu ar grantiau a rhodd-daliadau.  Gellir ein comisiynu i reoli a darparu gweithgaredd arbenigol.

Nod sylfaenol CGC yw i gyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysg, i ddechrau ac yn bennaf drwy gymryd rhan mewn creu cerddoriaeth.

Rydym yn gwneud hyn trwy:

 • Gweithgaredd cerddoriaeth gyfranogol sy?n rhoi?r cyfle i bobl o bob oed, gallu, a chefndir i greu cerddoriaeth
 • Darparu hyfforddi achrededig a datblygu proffesiynol i Diwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol
 • Helpu mudiadau a grwpiau arall drwy gyngor a chefnogaeth i sicrhau rhwydwaith o ddarpariaeth cerddoriaeth gymunedol o safon uchel
 • Gweithio yn rhyngwladol fel eiriolwr dros gerdd gymunedol ac i rannu arfer da

Rôl y Swydd:

Prif weithgareddau’r rôl fydd:

 • Cynorthwyo’r gwaith o reoli pob prosiect yn effeithiol, gan gynnwys cadw cofnodion, a systemau gwybodaeth
 • Cysylltuâthiwtoriaida rhai sy’n cynnal prosiectauermwyn trefnu amserlennia
 • Cydweithio â’r Dirprwy Gyfarwyddwr, i ddarparu amgylchedd gweinyddol effeithlon i’r sefydliad
 • Gweithredu fel cyswlltcyntaf o safbwynt ymwelwyr, eitemau sy’n cyrraedd, galwadau ffôn, negeseuon e-bostacymholiadauar y we
 • Bod yn gyfrifol am gofrestru ac achredu dysgwyr sy’n cymryd rhan mewn unrhyw un o raglenni achrededig y sefydliad
 • Gweithredu fel Dilysydd Mewnolhollraglenniachrededigysefydliad

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y sgiliau a’r profiad canlynol:

 • Dull positif a blaenweithredol o weithredu
 • Y gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg
 • Y gallu i feithrin perthynas waith dda, gan weithio mewn tîm a chymryd y cam cyntaf
 • Sgiliau cynllunio a threfnu da, â’r gallu i flaenoriaethu tasgau o fewn amserlen gytunedig
 • Gwybodaeth /profiad digonol o ddefnyddio Microsoft Office
 • Profiad o ddefnyddio systemau gwirio mewnol (dymunol)

Sut i Wneud Cais:

Er mwyn cael pecyn ymgeisio cysylltwch â: [email protected]

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi’u cwblhau:  31 Mai 2018

Bioffoni – Ucheldir

Cafodd ‘Bioffoni’ ei lansio gan Cerdd Gymunedol Cymru yn y dyddiau sy’n arwain at Wythnos Natur Cymru .

Mae’r prosiect cyfranogol cyffrous hwn yn cyfuno materion ecolegol, ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth a chyfansoddi cerddoriaeth.

Drwy weithio â phreswylwyr lleol bydd ‘Bioffoni’ yn creu darnau newydd o gerddoriaeth ar gyfer ardaloedd topograffig penodol ledled Cymru gan gynnwys: afonydd, môr ac arfordir, choetiroedd a ucheldir.

Cynhelir cam nesaf ‘Bioffoni’ ym Mannau Brycheiniog a bydd yn cynnwys sgwrs a thaith gerdded ac archwilio gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd hyn wedyn yn cael ei ddilyn gan weithdai cyfansoddi cerddoriaeth yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus.

Byddwch yn gweithio tuag at ysgrifennu cerddoriaeth newydd sy’n seiliedig ar gasglu data ac a ysbrydolwyd gan yr amgylchedd lleol. Bydd y cyfan yn arwain at berfformiad a /neu recordiad ar y diwrnod olaf.

Mae ‘Bioffoni’ yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n ddilyniant i’r gwaith ymchwil a datblygiad a wnaed y llynedd.

Pimp My Uke – Siôn Tomos Owen

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Siôn Tomos Owen. 

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Siôn Tomos Owen, Treorci yng Nghwm Rhondda.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Er mai cartŵns du a gwyn yw fy nghomics, mae fy arddull wrth beintio yn lled-haniaethol a lliwgar iawn, gyda llawer o gymysgu glân ar strôcs y brwsh.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Mae Hodgkins, Hundertwasser a Kandinski wedi cael dylanwad mawr arna i.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Wrth beintio cyfres o furluniau ar gyfer y gyfres Pobol y Rhondda ar S4C, mi wnes i lunio murlun 3 x 5 troedfedd ar y thema Natur gyda brithyll enfawr yn y canol, ar ben mynydd Bwlch yng nghanol storm. Un o’r syniadau gwirionaf ges i erioed oherwydd mi fu bron i mi â rhewi, ond roedd o’n edrych yn dda ar y teledu!

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Mae’n llawer haws ac yn llawer mwy twym peintio iwcalili bychan yng nghanol yr haf, o gymharu â murlun ar ben mynydd yn y gaeaf.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Yn gyntaf, roeddwn i’n llawn chwilfrydedd ac yna dechreuais deimlo’n gynhyrfus iawn o feddwl fy mod yn gwneud rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi ei wneud o’r blaen.

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!

Trefnwch eich Lle mewn Gweithdy Heddiw – Rhaglen Newydd CGC o Weithdai a Gwasanaethau ar gyfer Tymor yr Hydref 2017

Mae’n bleser gennym gyhoeddi rhaglen newydd o weithdai a gwasanaethau ar gyfer tymor yr hydref 2017. 
Gellir addasu pob un o’n gwasanaethau yn gyfan gwbl i gwrdd â’ch anghenion fel unigolyn neu fel sefydliad ac maent yn cael eu hargymell yn fawr iawn gan rai sydd eisoes wedi eu defnyddio,

 

Cerdd Gymunedol Cymru

Gweithdai a Hyfforddiant 2017

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi ategu ein gwasanaeth drwy alluogi pobl ifanc i fynegi eu syniadau a’u gweledigaeth drwy gyfrwng cerddoriaeth drwy ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion, gan arwain at ganlyniadau llwyddiannus!

Liz Davidson

Anabledd Dysgu Cymru.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn cymryd amser i bori drwy’r amrywiaeth eang o wasanaethau y gallwn eu darparu. Bydd rhywbeth ar gyfer pawb.

Os hoffech archebu gweithdy heddiw, neu os dymunwch gael rhagor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â ni ar:

[email protected]

02920 838060

Pimp My Uke – Rhys Padarn Jones

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Rhys Padarn Jones. 

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Fy enw i yw Rhys Padarn Jones. Rwy’n byw ym Mhontarddulais ger Abertawe, ond yn dod yn wreiddiol o Landdarog, Sir Gaerfyrddin. Rwy’n athro cynradd mewn ysgol Gymraeg ac yn mwynhau arlunio â phaent acrylig yn fy amser rhydd. Gellir gweld rhai darnau o’m gwaith yn www.orielodl.com a @rhyspadarn

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Rwy’n gobeithio y byddai pobl eraill yn disgrifio fy nghelfyddyd fel rhywbeth eithaf unigryw. Rwy’n credu’n gryf mewn digon o liwiau a siapiau beiddgar. Fyddai fy ngwaith ddim yn gweithio heb eiriau. Mae pob cynfas yn cynnwys llun wedi ei lunio o eiriau. Rwy’n defnyddio geiriau caneuon, barddoniaeth, hwiangerddi, dyfyniadau ayyb. Mae’r geiriau ydw i’n eu defnyddio bron bob amser yn rhai Cymraeg. Mae gennym ni gyfoeth o feirdd a bandiau Cymraeg yng Nghymru, rwy’n credu fod fy nghelfyddyd i yn ffordd arall o’u hyrwyddo a’u tanlinellu.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Wn i ddim i ddweud y gwir. Fel llawer o bobl, pan yw’n fater o gelfyddyd, rydw i’n gwybod beth sy’n apelio ac yn gwybod beth nad ydw i’n ei hoffi. Nid ydw i wedi ceisio copïo arddull unrhyw un nac unrhyw beth ydw i wedi ei weld o’r blaen. Mae’n debyg mai’r dylanwadau mwyaf yw’r beirdd a’r cyfansoddwyr geiriau sy’n rhoi cymaint o bleser imi wrth eu defnyddio. Os yw cân arbennig yn apelio neu os yw cerdd yn golygu rhywbeth imi, yn sicr byddaf yn ceisio cael caniatâd i ddefnyddio’r geiriau yn fy ngwaith.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Mae gennym ni wal nodwedd yn yr ystafell lle mae’r toiled ar y llawr gwaelod gyda montage o’m gwaith celf (ar ffurf papur wal)

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Rwy’n credu fod iwcalili yn llawer mwy o sialens. Mae peintio ar wyneb fflat un dimensiwn fel cynfas yn llawer haws.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Roeddwn yn sicr y byddai’n rhaid i’r iwcalili fod yn lliwgar a chynnwys rhai geiriau Cymraeg. Gan ei fod yn offeryn cerdd, roeddwn i’n awyddus i gynnwys geiriau cân. Er mwyn apelio at amrywiaeth eang o bobl (Cymry Cymraeg a rhai di-Gymraeg) roeddwn yn meddwl y byddai Calon Lân yn ddewis poblogaidd. Byddai cael digon o galonnau ar y cynllun nid yn unig yn creu patrwm diddorol ond gallai hefyd gynrychioli hoffter darpar berchennog yr iwcalili o gerddoriaeth.

Sut mae’r gwaith gorffenedig yn cymharu â’ch syniadau cyntaf ac ydych chi’n fodlon ar y canlyniadau? (os ydych chi wedi cychwyn arni)

Mae pethau’n mynd yn dda hyd yma. Gwyliwch y gofod!

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!