Polisi Preifatrwydd

Yn Cerdd Gymunedol Cymru rydym yn deall eich bod yn pryderu am eich preifatrwydd ar-lein, ac rydym ninnau’n pryderu am hynny hefyd.

Rydym yn credu fod gan bawb yr hawl i gael profiad diogel ar-lein ac rydym wedi llunio’r polisi preifatrwydd hwn i roi gwell gwasanaeth i’r rhai sy’n pryderu ynglŷn â sut y defnyddir eu Gwybodaeth Bersonol Adnabyddadwy ar-lein.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd yn ofalus i ddeall yn glir sut yr ydym yn casglu, defnyddio, amddiffyn neu, fel arall, yn trin eich gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn unol â’n gwefan.

Pa wybodaeth bersonol ydym ni’n ei chasglu gan bobl sy’n ymweld â’n gwefan?

Os byddwch yn cofrestru i dderbyn ein bwletinau gwybodaeth mae’n ofynnol ichi gofnodi eich cyfeiriad e-bost, gan ddibynnu ar sut yr ydych yn dewis diogelu eich Gwybodaeth Bersonol Adnabyddadwy gallai hyn fod yn gysylltiedig â gwybodaeth arall amdanoch chi.

Weithiau byddwn yn defnyddio ffurflenni cyswllt ar y wefan hon i hwyluso’r gwaith o gysylltu â ni ynglŷn â phrosiectau penodol. Fel arfer eich cyfeiriad e-bost yn unig sydd ei angen arnom, ond gallwch ddewis rhoi ychydig mwy o wybodaeth amdanoch eich hun.

Sut ydym ni’n defnyddio eich gwybodaeth?

Pan fyddwch yn cofrestru i dderbyn ein bwletin gwybodaeth rydym yn defnyddio eich manylion i anfon negeseuon e-bost cyfnodol ynghylch Cerdd Gymunedol Cymru a’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu.

Os hoffech ddileu’r tanysgrifiad ar unrhyw adeg er mwyn peidio â derbyn e-byst yn y dyfodol, gallwch anfon e-bost inni i [email protected] neu ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod pob e-bost a byddwn yn eich dileu oddi ar y rhestr bostio ar unwaith.

Os byddwch yn cysylltu â ni gan ddefnyddio ffurflen gysylltu, yr wybodaeth hon yn unig y byddwn yn ei defnyddio i ymateb i’ch ymholiad a darparu gwybodaeth a allai fod o ddiddordeb i chi.

Sut ydym ni’n diogelu eich gwybodaeth?

Rydym yn defnyddio Sganio Maleiswedd yn rheolaidd a hefyd, mae pob gwybodaeth sensitif yr ydych yn ei rhoi inni yn cael ei hamgryptio drwy dechnoleg Secure Socket Layer (SSL).

Ydym ni’n defnyddio ‘cwcis’?

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis, fel bron pob gwefan, i helpu i roi’r profiad gorau posibl ichi. Ffeiliau testun bychain yw Cwcis a osodir ar eich cyfrifiadur neu eich ffôn symudol pan fyddwch yn pori gwefannau.

Mae ein cwcis yn ein helpu i wneud ein gwefan weithio fel y byddech yn ei ddisgwyl, ac yn cofio eich gosodiadau, gwella’r wefan a gwneud ein gwaith marchnata yn fwy effeithlon.

Nid ydym yn defnyddio cwcis i gasglu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy neu sensitif neu i drosglwyddo’r data i rwydweithiau hysbysebu neu drydydd partïon.

Rhoi caniatâd inni ddefnyddio cwcis

Os yw’r gosodiadau ar y meddalwedd yr ydych chi’n ei ddefnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) yn cael eu haddasu i dderbyn cwcis rydym yn cymryd hyn, a’r ffaith eich bod yn parhau i ddefnyddio’n gwefan, i olygu fod hyn yn dderbyniol ichi. Os hoffech ddileu neu beidio â defnyddio cwcis o’n safle gallwch ddysgu sut i wneud hynny isod, fodd bynnag bydd hyn yn golygu mae’n debyg na fydd ein safle yn gweithio gystal ag y byddech yn ei ddisgwyl.

Pa gwcis ydym ni’n eu defnyddio?

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud ein gwefan weithio gan gynnwys cofio eich gosodiadau chwilio a’ch dewis iaith. Nid oes unrhyw fodd o atal y cwcis hyn rhag cael eu gosod heblaw am beidio â defnyddio ein safle.

Cwcis Ystadegau Ymwelwyr

Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i gasglu ystadegau ymwelwyr anhysbys, e.e. faint o bobl sydd wedi ymweld â’n gwefan, pa fath o dechnoleg y maen nhw’n ei defnyddio, faint o amser mae nhw’n dreulio ar y safle, ar ba dudalen mae nhw’n edrych ac ati. Mae’r rhaglenni “dadansoddi” hyn fel y’u gelwir hefyd yn dweud wrthym sut y daeth pobl i’r safle hwn ac a ydynt wedi bod yma o’r blaen,  a thrwy hynny mae’r rhaglenni yn ein helpu i wella ein gwaith marchnata ac yn targedu’r bobl gywir sy’n debygol o ddefnyddio ein gwasanaethau.

Switsio Cwcis i Ffwrdd

Fel arfer gallwch switsio cwcis i ffwrdd drwy addasu gosodiadau eich porwr i’w atal rhag derbyn cwcis (Dysgwch sut yma). Bydd gwneud hynny fodd bynnag yn debygol o gyfyngu ymarferoldeb ein gwefan a chyfran fawr o wefannau’r byd gan fod cwcis yn rhan safonol o’r gwefannau mwyaf cyfoes.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltiedig â’r polisi preifatrwydd hwn, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r wybodaeth isod.

Cerdd Gymunedol Cymru

Uned 8, Heol Norbury

Y Tyllgoed

Caerdydd

CF5 3AU

[email protected]

02920 838060