Year 4

Ym mlwyddyn 4 y prosiect hwn, buom yn gweithio â 126 o bobl ifanc ar draws De Cymru, gan weithio gyda Barnado’s a Gwasanaethau Ieuenctid mewn pedwar clwb ieuenctid ledled Blaenau Gwent.  Nod y prosiect oedd hyrwyddo eu hannibyniaeth a lleihau ynysu cymdeithasol yn achos pobl ifanc ag anabledd dysgu, anabledd corfforol a/neu anhwylder ar y sbectrwm awtistig. Buom yn cynnal sesiynau wythnosol o ddrymio Affricanaidd, cyfansoddi, creu casgliadau, cofnodi ac animeiddio. Ysgrifennodd a pherfformiodd y cyfranogwyr eu cân "No Matter What" a chynhyrchu fideo animeiddiedig i gyd-fynd â hi. Cawsant eu perfformio o flaen mwy na 70 o rieni a gwesteion arbennig. 

Buom hefyd yn gweithio gyda 'thîm datgysylltiedig,' Blaenau Gwent gan ddarparu gweithdai DJ a Rap ar gorneli strydoedd. Roedd hyn yn denu’r bobl ifanc yn ôl i amgylchedd clwb ieuenctid. Yng Nghasnewydd, gwnaethom gynnal sesiynau gyda Cymunedau yn Gyntaf y Betws a phrosiect Aspire yng Nghlwb Ieuenctid Ringland. Buom hefyd yn gweithio yn eang â Datblygiad Cymunedol Casnewydd ac Ysgol Uwchradd Lliswerry a oedd wedi creu cwricwlwm dysgu amgen ar gyfer pobl ifanc oedd wedi eu heithrio o’r ysgol ac a oedd yn cael trafferth i ddysgu/ymdopi ag amgylchedd prif ffrwd. Buom yn gweithio mewn partneriaeth â Tai Sir Fynwy i gynnal gweithdai rhythm, technoleg cerddoriaeth a throelli disgiau yn y bwriad o hyrwyddo annibyniaeth a lleihau ynysu cymdeithasol. Yn olaf gwnaethom gynnal yr un prosiect yng Nghaerffili (gyda Catch 22) ac ym Merthyr Tudful (Cymunedau yn Gyntaf Dowlais) er mwyn cefnogi pobl ifanc ag AAA, sgiliau sylfaenol isel, a’r rhai â phroblemau ymddygiadol drwy ysgrifennu caneuon a pherfformio.