Blwyddyn 5

Yn y bumed flwyddyn buom yn cydweithio ag 84 o bobl ifanc ledled De Cymru. Buom yn gweithio unwaith eto mewn partneriaeth â Barnardo's, gan gynnal gweithdai ysgrifennu caneuon gyda grŵp a gyflwynodd berfformiad terfynol o flaen eu cyfoedion a’u teuluoedd. Buom yn gweithio â hwy eto dros yr haf fel rhan o 'ysgol haf,' lle buont yn ysgrifennu cerddoriaeth newydd, yna’n ei recordio a’i pherfformio unwaith eto.

Gwnaethom barhau ein gwaith ym Mlaenau Gwent, gan weithio mewn partneriaeth â grŵp Sinema Neuadd y Farchnad Bryn-mawr, a chynnal gweithdai roc a pop a throelli disgiau gyda phobl ifanc NEET. Roedd y sesiynau hyn yn anelu at roi cyfleoedd creadigol i bobl ifanc a chyfle i ennill achrediad. Ym Merthyr Tudful, buom yn gweithio yn Nowlais, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Elusennol Ganmlwyddol Stephens a George gyda grwpiau o bobl ifanc ddifreintiedig. Bu’r bobl ifanc hyn yn creu offerynnau ac yna’n eu chwarae gan berfformio yn ystod Gorymdaith drwy ganol y dref fel rhan o Ddiwrnod y Llyfr.

Buom yn gweithio unwaith eto yng Nghaerffili yn cynnal sesiynau DJ ac ysgrifennu caneuon yn wythnosol gyda 'Include' sy'n gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi eu gwahardd o ysgolion. Rydym hefyd wedi datblygu perthynas newydd â sefydliad 'Building Bridges' sy'n gweithio gyda phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl, a buom yn cynnal gweithdai gyda'r grŵp hwn yn Sir Fynwy a Chasnewydd.